top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Rolnik ryczałtowy - jak sprawdzić ?

Zaktualizowano: 13 lut

Klient naszego biura rachunkowego (osoba fizyczna) prowadzi JDG. Klient jest zgłoszony jako podatnik VAT czynny. Oprócz JDG klient zaczął prowadzić "czynności" związane z rolnictwem (rolnik ryczałtowy)- uprawa roślin. W tym aspekcie klient zadał nam kilka pytań:

- jakie warunki musi spełnić aby stać się rolnikiem ryczałtowym ? Czy w tym zakresie powinno się zgłosić taką działalność rolniczą w jakimś rejestrze uzyskując specjalny wpis ?

- jeśli jestem podatnikiem VAT czynnym (w ramach JDG) to znaczy, że wszystkie faktury które będą wystawiane w ramach procedury VAT RR powinny być rozliczane zryczałtowaną stawką 7% podatku VAT?

- czy jest wykaz roślin które rolnik może uprawiać w celu sprzedaży, aby następnie rozliczyć taką sprzedaż w ramach Faktury VAT RR ze wstawką 7% ?

- czy do działalności rolniczej można wykorzystywać konto prywatne ? Czy powinno to być konto firmowe ?

- czy otrzymując zapłatę za sprzedaż rolniczą, powinien to być przelew oznaczony numerem faktury i datą wystawienia dokumentów ? Jeśli otrzymamy niepoprawny opis przelewu to czy można zwrócić przelew aby klient wykonał kolejny przelew poprawie opisany ?

- czy sporządzając rozliczenie roczne PIT-36L powinniśmy uwzględnić w tym rozliczeniu przychody/dochody z działalności rolniczej ?


Przeczytaj również:

Jakie warunki spełnić aby być rolnikiem ryczałtowym

Rolnikami ryczałtowymi mogą być wyłącznie podatnicy, którzy łącznie muszą spełniać poniższe wymogi:

1. dokonywać dostawy produktów rolnych lub świadczyć usługi rolnicze.

Przez usługi rolnicze rozumie się:

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0);


2.korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (tj. rezygnacja ze zwolnienia i wybór opodatkowania tych czynności powoduje utratę statusu rolnika ryczałtowego);

3. nie być obowiązanym, na podstawie przepisów o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Równocześnie nie ma żadnego rejestru potwierdzającego posiadanie statusu rolnika ryczałtowego.


Zryczałtowana stawka 7% VAT


Rolnik ryczałtowy - jak sprawdzić ?

W takim przypadku sprzedaż produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczenie usług rolniczych będzie korzystać ze specjalnej procedury – w tym zakresie wystawiane są faktury RR. Z kolei innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego (inna niż rolnicza), podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. co do zasady według stawek właściwych dla tych czynności, a w konsekwencji oznacza konieczność zarejestrowania się przez tę osobę jako podatnik VAT czynny z tytułu tej pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. innej niż działalność rolnicza).

Jakie uprawy ze stawką 7% VAT

Rolnik ryczałtowy - jak sprawdzić ? W rozumieniu ustawy produktami rolnymi są wyłącznie te, których lista została określona w ustawie, a nie wszelkie produkty wytworzone czy też uzyskane w ramach działalności rolniczej. Produktami rolnymi są:

1) towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego. Przez działalność rolniczą rozumie się natomiast produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00)

2) przetworzone w sposób inny niż przemysłowy produkty roślinne i zwierzęce, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

3) mąka, kasza, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

Konto prywatne w działalności rolnika ryczałtowego


Rolnik ryczałtowy do działalności rolniczej może posługiwać się rachunkiem prywatnym. Obowiązek posługiwania się kontem firmowym dotyczy transakcji o których mowa art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców i obejmuje płatności realizowane pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu przywołanej ustawy. Rolnik w odniesieniu do prowadzonej przez siebie działalności rolniczej nie jest zaś przedsiębiorcą.

Rolnik ryczałtowy - jak sprawdzić ?

Jednocześnie jak rozumiem Państwa klient prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą i jest z jej tytułu podatnikiem VAT czynnym. Z uwagi na powyższą działalność powinien zatem posiadać rachunek firmowy zgłoszony do białej listy.

Powyższe znajduje potwierdzenie w indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.621.2019.1.AT wydanej na gruncie przepisów ustawy o PIT, a dotyczącej zapłaty za produkty role dostarczane przez rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT na jego rachunek osobisty. Czytamy w niej, że „dostawcy którzy są rolnikami – osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, zajmującymi się w ramach działalności rolniczej hodowlą bydła nie podlegają przepisom ustawy - Prawo Przedsiębiorców, w związku z czym nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również do Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem nie ma do niego zastosowania również limit transakcji bezgotówkowych, wynikający z art. 15d updop.”

Przelew za fakturę rolnika ryczałtowego

Warunkiem odliczenia przez nabywcę podatku naliczonego jest m.in. wymóg aby na dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostały podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, niespełnienie powyższego wymogu (np. błąd w określeniu daty czy też numeru faktury) nie może pozbawić podatnika prawa do odliczenia. Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z 24.08.2011 r., VIII SA/Wa 395/11, Sąd wskazał: Dla zwiększenia podatku naliczonego u podatnika nabywającego produkty rolne o zryczałtowany zwrot podatku nie jest konieczne łączne spełnienie warunków enumeratywnie wymienionych w art. 116 ust. 6 u.p.t.u. Podatnik naruszając art. 116 ust. 6 pkt 3 u.p.t.u. nie traci z automatu prawa do odliczenia podatku naliczonego, mimo że spełnił inne warunki przewidziane w tej regulacji.W sytuacji, gdy spełnione są warunki przewidziane w art. 116 ust. 1 - 2 u.p.t.u. oraz można przyporządkować każdy dokonany przez podatnika VAT przelew na rzecz rolnika ryczałtowego do konkretnej transakcji zakupu produktów rolnych, wówczas podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego nawet jeśli dopuści się naruszenia art. 116 ust. 6 pkt 3 u.p.t.u.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe (przykładowo interpretacja DKIS z 21 marca 2017 r., nr 0461-ITPP1.4512.76.2017.1.RH). W efekcie w sytuacji w której na podstawie innych danych na fakturze VAT RR, możliwe jest przyporządkowanie danego dokumentu przelewu do faktury VAT RR dokumentującej daną transakcję (np. na podstawie danych dotyczących sprzedawcy, kwoty faktury) nie ma konieczności dokonywania powtórnych przelewów.

Deklaracja roczna rolnik ryczałtowy

Przychody uzyskiwane z działalności rolniczej są wyłączone spod działania ustawy o PIT. W konsekwencji przychodów z działalności rolniczej nie wykazuje się na potrzeby PIT-36L.

W tym zakresie pamiętać jednakże należy, iż dla potrzeb podatku PIT opodatkowaniu podlegają tzw. działy specjalne produkcji rolnej, przez które rozumie się:

- uprawy w szklarniach (powyżej 25 m2 powierzchni) i ogrzewanych tunelach foliowych (powyżej 50 m2 powierzchni),

- uprawy grzybów i ich grzybni (powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej),

- uprawy roślin „in vitro” (powyżej 1 m2 powierzchni półek),

- fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk) i nieśnego (powyżej 80 sztuk),

- wylęgarnie drobiu (bez względu na liczbę),

- hodowla i chów zwierząt futerkowych (powyżej 50 samic stada podstawowego w przypadku nutrii i królików i powyżej 1 samicy stada podstawowego w przypadku lisów, jenotów, norek, tchórzofretek i szynszyli) i laboratoryjnych (bez względu na liczbę),

- hodowla dżdżownic (powyżej 1 m2 powierzchni łoża hodowlanego),

- hodowla entomofagów (powyżej 1 m2 powierzchni upraw roślin żywicielskich),

- hodowla jedwabników (powyżej 1 dm3 kokonów),

- prowadzenie pasiek (powyżej 80 rodzin),

- hodowla i chów poza gospodarstwem rolnym następujących zwierząt: psów rasowych, kotów rasowych, koni, ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi, owiec – powyżej 10 sztuk, świni – powyżej 50 sztuk, bydła i cieląt – powyżej 10 sztuk, krów – powyżej 5 sztuk.


Polecane artykuły w temacie rolnika ryczałtowego:

Comments


bottom of page