top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Wprowadzenie samochodu do firmy

W jaki sposób osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może wprowadzić do firmy prywatny samochód?


Wprowadzenie do firmy prywatnego samochodu nie różni się od sposoby wprowadzenia dopiero co zakupionego pojazdu i nie ma przeszkód, by naliczane od jego wartości początkowej odpisy amortyzacyjne stanowiły koszty podatkowe.


Wprowadzenie samochodu do firmy

W zasadzie wprowadzenie prywatnego dawnej zakupionego pojazdu nie różni się od wprowadzenia do firmy samochodu osobowego dopiero co zakupionego i polega na jego wpisaniu do ewidencji środków trwałych, oczywiście pod warunkiem, że pojazd będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Środek trwały wprowadza się bowiem do ewidencji najpóźniej w miesiącu przyjęcia do użytkowania, nie zaś w dacie zakupu.


Art. 22d. [Składniki majątku o wartości do 10 000 zł]
2. Składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Podstawą wprowadzenia do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu będzie dokumentacja jego nabycia, np.:umowa sprzedaży. Wartością początkową środków trwałych nabytych w drodze kupna jest bowiem cena ich nabycia.


Art. 22g. [Wartość początkowa]
1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:
1) w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane - cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;

Wprowadzenie samochodu do firmy - przepisy nie przewidują możliwości ustalenia tej wartości w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej, za wyjątkiem nabycia nieodpłatnego, ewentualnie w sytuacji gdy ustalenie ceny nabycia nie jest możliwe. W efekcie wartość początkowa nawet dawniej nabytych środków trwałych musi być ujmowana jako cena zakupu, a więc kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania pojazdu do używania.


Od tak ustalonej wartości początkowej można dokonywać odpisów amortyzacyjnych, w przypadku samochodu osobowego według stawki 20%. Możliwe jest również, w przypadku samochodów używanych przynajmniej 6 miesięcy, stosowanie indywidualnej stawki amortyzacji. Tak ustalone odpisy amortyzacyjne mogą być kosztem uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku droższych samochodów o wartości powyżej 150 000 zł należy stosować odpowiedni wskaźnik. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej

Comments


bottom of page