top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Jak potwierdzić zatrudnienie osoby współpracującej?

Czy osoba podlegająca pod ZUS z tytułu opłacania składek do ZUS jako osoba współpracująca powinna otrzymać świadectwo pracy po zakończeniu takiej współpracy? Chodzi o sytuację, w której w jednoosobowej działalności gospodarczej żony, mąż był traktowany jako osoba współpracująca czyli należało od takiej osoby opłacać składki do ZUS. W tej sytuacji nie powstaje stosunek pracy (umowa o pracę) a bezumowna współpraca od której przepisy nakładają obowiązek opłacania składek ZUS.

Jak potwierdzić zatrudnienie osoby współpracującej?

Definicję OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ wprowadziła ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i za taką osobę jest uważany m.in. małżonek, jeżeli prowadzi z przedsiębiorcą wspólne gospodarstwo domowe i pomaga przy prowadzeniu działalności. (art. 8 ust. 11) Osoba współpracująca może świadczyć pomoc w prowadzeniu działalności na podstawie umowy zlecenie, umowy o pracę, umowy o dzieło lub bezumownie.

Art. 8. [Definicje]
1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, zleceniobiorcami oraz z osobami fizycznymi, wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-5a, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku współpracy bez zawartej umowy o pracę, małżonek jako osoba współpracująca nie jest traktowany jako pracownik (brak podległości i podporządkowania) i nie stosuje się do tego pracownika przepisów kodeksu pracy, w tym przykładowo przepisów o urlopach.

W Interpretacji indywidualnej z 9 maja 2022 r., (sygn. WPI/200000/43/589/2022 (decyzja nr 589/2022) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie) wynika, że "żona przedsiębiorcy jako osoba spełniająca kryteria określone dla osób współpracujących, będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym nie z tytułu umowy o pracę lecz z tytułu współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5".

Wobec nieistnienia umowy o pracę, zakończenie współpracy wiąże się jedynie z wyrejestrowaniem osoby współpracującej z ZUS, natomiast nie wystawia się takiej osobie świadectwa pracy.


Jak potwierdzić zatrudnienie osoby współpracującej?


Osoba współpracująca może uzyskać z ZUS potwierdzenie o opłacanych z tytułu współpracy składkach do ZUS. Może natomiast pojawić się problem z uzyskaniem przez taką osobę np.: kredytu - osoba taka nie otrzyma świadectwa pracy czy zaświadczenia o zarobkach. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej

コメント


bottom of page