top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
IMG_6038_edited_edited.jpg

Zeznanie roczne rolnika ryczałtowego prowadzącego również działalność gospodarczą

Podatek dochodowy rolnika ryczałtowego przy jednoosobowej działalności gospodarczej


Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiada równocześnie gospodarstwo rolne (rolnik ryczałtowy), z którego uzyskuje dochód. W związku z tym, na jakim zeznaniu rocznym powinna taka osoba fizyczna, rozliczyć dochody uzyskiwane jako rolnik ryczałtowym ? Czy w trakcie roku taki rolnik ryczałtowy, powinien wpłacać zaliczki na podatek dochodowym ?


Działalność rolnicza nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Podatek dochodowy rolnika ryczałtowego

Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc - w przypadku roślin,

2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Podstawa prawna

Art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647).

bottom of page