top of page

Zeznanie roczne rolnika ryczałtowego prowadzącego również działalność gospodarczą

Podatek dochodowy rolnika ryczałtowego przy jednoosobowej działalności gospodarczej


Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiada równocześnie gospodarstwo rolne (rolnik ryczałtowy), z którego uzyskuje dochód. W związku z tym, na jakim zeznaniu rocznym powinna taka osoba fizyczna, rozliczyć dochody uzyskiwane jako rolnik ryczałtowym ? Czy w trakcie roku taki rolnik ryczałtowy, powinien wpłacać zaliczki na podatek dochodowym ?


Działalność rolnicza nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Podatek dochodowy rolnika ryczałtowego

Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc - w przypadku roślin,

2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Podstawa prawna

Art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647).

bottom of page