top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Zaliczka dla komplementariusza

Zaktualizowano: 13 lut

Wypłata zaliczki na zysk dla komplementariusza wymaga analizy następujących sytuacji. Etapy analizy zdarzenia:  1. Czy należy obliczyć podatek PIT-4 według 19% a następnie wpłacić do Urzędu Skarbowego zaliczkę PIT-4, którą należy opłacić na mikrorachunek podatkowy spółki, czyli to spółka opłaci wyliczoną zaliczkę?

  2. W związku z tym, to spółka komandytowo-akcyjna wypłacająca zaliczkę na zysk komplementariusz pobierze podatek PIT-4 i wykaże w rocznym PIT-4R czyli komplementariusz nie otrzyma PIT ?

  3. Jeśli wypłacono zaliczkę na zysk komplementariusza to należy obliczyć zaliczkę od wartości przelewu np.: 100 000 zł zaliczki to 100 000 zł x 19% ?

  4. Czy obliczoną w powyższy sposób zaliczkę PIT-4 można pomniejszyć o zapłacony przez spółkę komandytowo-akcyjną CIT już na etapie wyliczania zaliczki w trakcie roku ?

  5. Pomniejszając PIT-4 o zapłacony CIT przez spółkę, w deklaracji PIT-4 wykazujemy już pomniejszoną wartość zaliczki PIT-4 do wpłaty, czy wykazujemy pełny podatek i wysyłamy do Urzędu Skarbowego odpowiednie wyjaśnienie, o pomniejszeniu o zapłacony CIT przez spółkę?

  6. Jak dokonać pomniejszenia zaliczki PIT-4 o zapłacony już przez spółkę podatek CIT jeśli jesteśmy w trakcie roku podatkowego. Czy wypłacona zaliczka dla komplementariusza w tym przypadku powinna być przyporządkowana do poszczególnych miesięcy zysku aby obliczyć proporcję w stosunku do już zapłaconego CIT ? Czy w tym przypadku, lepszym rozwiązaniem jest opłacenie 19% PIT-4 zaliczki a następnie skorygować PIT-4R roczny wraz ze wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, opisującym wskazaną sytuację z pomniejszeniem o podatek CIT aby Urząd Skarbowy zwrócił nadpłatę ?


Zaliczka dla komplementariusza - jednym z najistotniejszych zagadnień pozostaje tu kwestia podatku od zaliczek wypłacanych komplementariuszom na poczet przyszłego zysku. Komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych – podobnie jak wspólnicy pozostałych spółek osobowych – mogą otrzymywać zaliczki na poczet przewidywanego zysku rocznego . Sposób opodatkowania wspomnianych zaliczek jest źródłem sporów interpretacyjnych. Znaczne różnice są dostrzegalne zwłaszcza w podejściu organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.


Zaliczka dla komplementariusza

W tej sytuacji decyzja o sposobie postępowania należy do spółki komandytowo- akcyjnej. Spółka ta powinna albo pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy w momencie wypłaty zaliczki na poczet zysku bez odliczania przypadającego na komplementariusza podatku dochodowego (jeżeli zdecyduje się przyjąć stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe), albo nie pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego w momencie wypłaty zaliczki na poczet zysku, lecz dopiero w momencie obliczenia dochodu spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p., a więc złożenia zeznania CIT za zakończony rok podatkowy (jeżeli zdecyduje się przyjąć stanowisko reprezentowane przez sądy administracyjne).


Wskazać bowiem należy, że NSA w wyroku z 3.12.2020 r., II FSK 2048/18, orzekł, że"


[...]ze względu na treść art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. oraz art. 22 ust. 1a u.p.d.o.p. spółki komandytowo-akcyjne wypłacające komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku nie mają z tego tytułu obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego. Wyrok ten ma odpowiednie zastosowanie do zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszom spółek komandytowych, gdyż również do nich mają zastosowanie analizowane przez NSA przepisy (co potwierdzają wojewódzkie sądy administracyjne – zob. przykładowo wyrok WSA w Krakowie z 13.07.2021 r. – I SA/Kr 792/21, wyrok WSA w Gliwicach z 26.01.2022 r. – I SA/Gl 954/21 czy wyrok WSA w Bydgoszczy z 1.02.2022 r. – I SA/Bd 842/21).

Jeżeli przy tym spółka komandytowa czy też komandytowo- akcyjna zdecyduje się na pierwsze, bezpieczniejsze (bo uznawane przez organy podatkowe za prawidłowe) rozwiązanie, komplementariusz po zakończeniu roku podatkowego spółki będzie uprawniony do – bez składania w tym celu jakiegokolwiek zeznania ani bez uwzględniania podatku w składanych zeznaniach – wystąpienia z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty (na podstawie art. 75 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa).


Istnienie takiej możliwości potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z 19.04.2021 r., 0115-KDIT1.4011.59.2021.1.MR oraz z 10.08.2021 r., 0113-KDIPT2-3.4011.492.2021.2.AK. Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, "w przypadku określenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytową za rok podatkowy, za który została wypłacona komplementariuszowi zaliczka (co nastąpi po zakończeniu roku podatkowego), ustają przeszkody do dokonania odliczenia od wypłaconych w poprzednim roku świadczeń z tytułu zaliczki. Wtedy podatnik (komplementariusz) może obliczyć należny podatek od otrzymanych świadczeń z tytułu zaliczki na poczet przewidywanego podziału zysku z uwzględnieniem odliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z zasadą określoną w art. 30a ust. 6a-6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku na podstawie art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa podatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych pobranym przez płatnika od przychodów z tytułu wypłaconych przez spółkę zaliczki na poczet wypłaty zysku".


Przeczytaj również:


Kolejno jedna z najnowszych interpretacji indywidulanych z dnia 13 grudnia 2022 r. 0115-KDIT1.4011.665.2022.1.PSZ

[...]Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie Spółka jako płatnik - zgodnie z art. 41 ust. 4e ustawy - jest obowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów wypłacanych komplementariuszom z tytułu udziału w zysku Spółki w formie zaliczek na poczet zysku. Jednocześnie nie będzie podstaw do pomniejszenia wartości pobieranego przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego o kwoty pomniejszenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6a-6c ustawy. Nie będzie bowiem znana kwota podatku należnego od dochodu spółki komandytowo-akcyjnej, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku (zaliczka na poczet udziału w zysku) został uzyskany. Wnioskodawca - jako płatnik - powinien pobierać więc podatek według stawki 19%, bez pomniejszeń

Brak podstaw do uwzględnienia kwoty pomniejszenia przez Spółkę jako płatnika nie oznacza, że podatnik (komplementariusz) nie będzie miał możliwości skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 30a ust. 6a-6c ustawy. Kwestia sposobu realizacji tego uprawnienia (w drodze stosownych wniosków do organu podatkowego) jest indywidualną sprawą każdego z komplementariuszy, a nie Spółki jako płatnika…”


W momencie wypłaty zaliczki na rzecz wspólnika (niekorzystającego ze zwolnienia dywidendowego), spółka powinna pobrać podatek wg stawki 19% (zarówno PIT, jeśli wspólnik jest osobą fizyczną, jak i CIT, jeśli wspólnik podlega pod CIT) i wypłacić zaliczkę w kwocie netto. Pobrany podatek spółka powinna wpłacić na swój mikrorachunek podatkowy do 20. dnia kolejnego miesiąca (w przypadku wypłaty na rzecz podatnika PIT) lub do 7. dnia kolejnego miesiąca (w przypadku wypłaty na rzecz podatnika CIT).


Spółka powinna także do końca stycznia następnego roku podatkowego złożyć deklarację PIT-8AR, jeśli otrzymującym wypłatę zysku ze spółki jest osoba fizyczna (do urzędu skarbowego właściwego dla spółki komandytowej) lub CIT-6R, jeśli otrzymującym wypłatę jest osoba prawna (do urzędu skarbowego właściwego dla wspólnika). Ponadto, w przypadku wypłaty zaliczki na poczet zysku na rzecz podatnika CIT, spółka komandytowa powinna w terminie wpłaty podatku (tj. do 7. dnia następnego miesiąca) wystawić takiemu wspólnikowi informację CIT-7.


Należy zaznaczyć także, że wspólnicy otrzymujący wypłatę zysku lub zaliczki na poczet zysku ze spółki komandytowej, komandytowo- akcyjnej, nie wykazują tego dochodu oraz pobranego podatku w swoich rocznych deklaracjach podatkowych – wszelkie obowiązki z tego tytułu spoczywają na spółce komandytowej dokonującej wypłat. Wypłata następuje w kwocie netto.


Czy należy obliczyć podatek PIT-4 według 19% a następnie wpłacić do Urzędu Skarbowego zaliczkę PIT-4 z oznaczeniem za miesiąc listopad 2022, którą należy opłacić na mikrorachunek podatkowy spółki, czyli to spółka opłaci wyliczoną zaliczkę?


Należy obliczyć podatek i wpłacić zaliczkę na mikrorachunek Spółki. Nie stosujemy określenia PIT-4.


W związku z tym, to spółka komandytowo-akcyjna wypłacająca zaliczkę na zysk komplementariusz pobierze podatek PIT-4 i wykaże w rocznym PIT-4R czyli komplementariusz nie otrzyma PIT ?


Spółka składa deklarację PIT-8AR, jeśli otrzymującym wypłatę zysku ze spółki jest osoba fizyczna (do urzędu skarbowego właściwego dla spółki komandytowej) lub CIT-6R, jeśli otrzymującym wypłatę jest osoba prawna (do urzędu skarbowego właściwego dla wspólnika). W takim przypadku wypłaty zaliczki na poczet zysku na rzecz podatnika CIT, spółka komandytowa powinna w terminie wpłaty podatku (tj. do 7. dnia następnego miesiąca) wystawić takiemu wspólnikowi informację CIT-7.


Jeśli wypłacono zaliczkę na zysk komplementariusza to należy obliczyć zaliczkę od wartości przelewu np.: 100 000 zł zaliczki to 100 000 zł x 19% ?


Wypłacana jest wartość netto po pobraniu zaliczki . Zaliczka 100 000 zł pobierany podatek ( 19 %) tj. 19 000 zł .Wypłata 81 000 zł


Czy obliczoną w powyższy sposób zaliczkę PIT-4 można pomniejszyć o zapłacony przez spółkę komandytowo-akcyjną CIT już na etapie wyliczania zaliczki w trakcie roku ?


Jeśli przyjąć ostrożnościowe podejście tj. według organów podatkowych to nie .


Pomniejszając PIT-4 o zapłacony CIT przez spółkę, w deklaracji PIT-4 wykazujemy już pomniejszoną wartość zaliczki PIT-4 do wpłaty, czy wykazujemy pełny podatek i wysyłamy do Urzędu Skarbowego odpowiednie wyjaśnienie, o pomniejszeniu o zapłacony CIT przez spółkę?


Nie pomniejszamy zaliczki w trakcie roku.


Jak dokonać pomniejszenia zaliczki PIT-4 o zapłacony już przez spółkę podatek CIT jeśli jesteśmy w trakcie roku podatkowego. Czy wypłacona zaliczka dla komplementariusza w tym przypadku powinna być przyporządkowana do poszczególnych miesięcy zysku aby obliczyć proporcję w stosunku do już zapłaconego CIT ? Czy w tym przypadku, lepszym rozwiązaniem jest opłacenie 19% PIT-4 zaliczki a następnie skorygować PIT-4R roczny wraz ze wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, opisującym wskazaną sytuację z pomniejszeniem o podatek CIT aby Urząd Skarbowy zwrócił nadpłatę ?


Nie pomniejszamy zaliczki w trakcie roku . Po zakończonym roku mowa o zwrocie nadpłaty.

BEZ SKŁADANIA W TYM CELU JAKIEGOKOLWIEK ZEZNANIA


W zeznaniu rocznym PIT-8AR wykazujemy wartość podatku 19% przed pomniejszeniem o procent zapłaconego podatku CIT i nie ma konieczności korygowania tego zeznania PIT-8AR już po złożeniu CIT i poznaniu możliwej kwoty do odliczenia? czy korygujemy zeznanie PIT-8AR aby wykazać ile wynosił podatek po pomniejszeniu o procent CIT ?


Kwota zryczałtowanego podatku pobrana przez płatnika (spółkę) w wysokości przekraczającej kwotę podatku należnego, przy uwzględnieniu pomniejszenia wynikającego z art. 30a ust. 6a updof, będzie stanowiła kwotę podatku pobranego w wysokości większej od należnej, a więc nadpłatę. Zgodnie z art. 75 § 1 Op, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.


Ponieważ na komplementariuszu nie ciąży obowiązek złożenia zeznania (deklaracji) na zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obejmujących udział w zyskach spółki komandytowej, to wystarczy, że złoży on sam wniosek o stwierdzenie nadpłaty do właściwego US.- bez korekty złożonego PIT 8AR przez Spółkę .


Czyli to komplementariusz występuje z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w swoim imieniu i to komplementariuszowi Urząd Skarbowy zwróci powstałą nadpłatę po weryfikacji wniosku o stwierdzenie nadpłaty?


Tak wniosek składa komplementariusz i na jego rzecz dokonany zostanie zwrot nadpłaty. Stwierdzenie: "nie pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego w momencie wypłaty zaliczki na poczet zysku, lecz dopiero w momencie obliczenia dochodu spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p., a więc złożenia zeznania CIT za zakończony rok podatkowy (jeżeli zdecyduje się przyjąć stanowisko reprezentowane przez sądy administracyjne)"

- czy w tym wariancie, czyli nie pobraniu zryczałtowanego podatku dochodowego liczone są odsetki ? jeśli tak, to do dnia złożenia zeznania rocznego CIT spółki i wpłacie podatku

?

Jeśli by przyjąć takie podejście ( odmienne od organów podatkowych ) to faktycznie organ podatkowy może naliczyć odsetki. Dla niego bowiem takie postępowanie jest nieprawidłowe. Państwu pozostanie wtedy postępowanie podatkowe lub sądowo administracyjne. Jeśli wygracie sprawę ( sądy stają po stronie Podatników ) organ podatkowy odda Wam zapłacone odsetki.


Czy wypłacając zaliczkę komplementariuszowi istnieje różnica, czy dokonujemy wypłaty tej zaliczki przed zakończeniem roku podatkowego czy po zakończeniu roku podatkowego ?

Wydaje się lepszym rozwiązaniem, aby zaliczkę wypłacić w okolicach terminu złożenia zeznania rocznego CIT za dany rok, aby nie pozbawiać spółki/komplementariusza środków które pochłania zryczałtowany podatek 19% przed pomniejszeniem o CIT, które w tym czasie są zblokowane w Urzędzie Skarbowym. Wypłata zysku po zakończonym roku oczywiście będzie mogła być obniżona o odpowiednie pomniejszenia dla komplementariusza. Niestety nie zawsze ktoś chce czekać z wypłatą zysku po zakończonym roku i stąd problem z zaliczkami.


W temacie rozliczeń komplementariusza warto przeczytać: Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comentarios


bottom of page