top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej

Zaktualizowano: 13 lut

Sytuacja dotyczy sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej, w której występuje jeden komplementariusz i jeden komandytariusz – zarówno komplementariusz jak i komandytariusz to osoby fizyczne. Komplementariusz posiada 999 akcji a komandytariusz 1 akcję. Spółka nie podlega badaniu biegłego rewidenta. Z końcem 2022 roku zakończył się pierwszy rok/ okres sprawozdawczy spółki. W trakcie 2022 roku komplementariusz przelał do siebie zaliczki zysk komplementariusza od której spółka pobrała i przekazała do US zryczałtowany podatek dochodowy. Dodatkowo zgodnie z statutem spółki komandytowo-akcyjnej, komplementariusz otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki w stałej stawce miesięcznej które opodatkuje w zeznaniu rocznym bezpośrednio sam komplementariusz.


Wykazanie wypłaconych zaliczek na zysk komplementariusza

Sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej

W księgach rachunkowych zaliczki wypłacone wspólnikom spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych na poczet przyszłego zysku ujmuje się na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika - zaliczki pobrane na poczet zysku). Ze względu na to, że wypłaty tego typu mają raczej

charakter bezzwrotny, kwoty te na dzień bilansowy zasadniczo przeksięgowuje się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" do wysokości zysku.

Jeśli spółka sporządza bilans zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, to kwotę pobranych przez wspólników zaliczek do wysokości wypracowanego zysku powinna wykazać ze znakiem minus w pasywach w pozycji A.VII "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)" bowiem zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości – dalej u.r.,


[...] do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Stosownie do art. 36 ust. 1 u.r., kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.

Sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej - zgodnie z art. 46 ust. 3 u.r.: jeżeli w myśl odrębnych przepisów w ciągu roku dokonywane są odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, to należy je wykazać ze znakiem ujemnym w odrębnej pozycji pasywów "Kapitał (fundusz) własny", w pozycji "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)".

Podsumowując wypłacane zaliczki wraz z kwotą pobranego zryczałtowanego podatku nie wykazuje się w rachunku zysków i strat roku 2022, a tylko w bilansie za 2022 ze znakiem ujemnym w pasywach w pozycji A.VII. "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)". Na żadnym etapie nie należy tego ujmować w rachunku zysków i strat.


Czynności powtarzalne komplementariusza według statutu


W zakresie wypłacanego wynagrodzenia dla komplementariusza za prowadzenie spraw spółki to jak najbardziej mogą one zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu i tym samym kwoty takie pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem CIT. Jeśli chodzi o koszty świadczeń dla komplementariuszy to stanowią one koszty podatkowe jako koszty pośrednie (korporacyjne) działalności SKA, ponoszone w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami SKA (art. 15 ust. 1 ustawy o PIT). Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lipca 2019 r., 0111-KDIB2-3.4010.113.2019.2.KK, czy też załączona interpretacja z dnia 29 marca 2022 r. 0111-KDIB2-1.4010.454.2021.2.MK.


Przeczytaj również:


W kwestii protokołów/uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe to powinna się pojawić informacja o pobranych zaliczkach w trakcie roku. Uchwały walnego zgromadzenia zawsze powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza(niezależnie czy mowa o zwyczajnym czy nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu).


Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane w poniższych sprawach :


  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego;

  • Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;

  • Udzielenie członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Zgromadzenie zwoływane jest w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.


Art. 421 KSH [Protokoły]
§ 1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
§ 2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
§ 3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
§ 4. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem § 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

Na mocy odesłania z art. 126 par.1 pkt 2 ksh, uregulowania dotyczące walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej spółki winny opierać się na przepisach ksh odnoszących się do spółki akcyjnej. Art. 421 ksh przewiduje zaś, iż uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący i nie może on zostać wyłączony przez odmienne postanowienia statutu. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Tym samym obecność notariusza jest niezbędna do sporządzenia protokołu dokumentującego podjęte przez zgromadzenie uchwały.


Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej


Ustawa o rachunkowości wskazuje, że kierownikiem jednostki (a więc i osobą podpisującą roczne sprawozdanie finansowe) w przypadku spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej są komplementariusze prowadzący sprawy spółki. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowejComments


bottom of page