top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Prokura w spółce

Zaktualizowano: 30 kwi 2023

Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura, uregulowana w przepisach art. 109[1] do art. 109[9] Kodeksu cywilnego.Prokura w spółce

Prokura w spółce zgodnie z nowym uregulowaniem prawnym, jest pełnomocnictwem udzielonym

przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Prokury udziela się na piśmie pod rygorem nieważności. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura może być udzielona oddzielnie lub kilku osobom łącznie - tzw.: prokura łączna. Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa - jako tzw. prokura oddziałowa.


Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia jego upadłości, otwarcia likwidacji, przekształcenia przedsiębiorcy, a także wraz ze śmiercią prokurenta.


Forma czynności prawnych


Formą oświadczenia woli jest każdy z różnych możliwych sposobów przejawu woli. Podstawą każdej umowy, będącej czynnością prawną, jest więc oświadczenie woli składane przez jej strony.

Polskie prawo cywilne wyjątkowo wymaga zachowania szczególnej formy dla składania oświadczeń woli. Ogólną zasadą wyrażoną w art. 60 Kc jest, że oświadczenie woli może być złożone w jakikolwiek sposób, byleby dostatecznie ujawniało zamiar składającego. W tym również w formie elektronicznej. 


Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej

Comments


bottom of page