top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Składki ZUS komplementariusza


Osoba fizyczna, będąca komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, od stycznia 2023 będzie zobowiązana opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jak osoba prowadząca działalność gospodarczą.


Działalność JDG komplementariusza


Od 01.01.2023r. w związku z wejściem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. W związku z powyższym komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku tytułów jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi także z pozostałych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

Ponadto w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdego rodzaju działalności.


Zatem od 01.01.2023r. powstaje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z jednego rodzaju działalności, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacane zarówno z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, jak i z tytułu bycia komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej.

Comentarios


bottom of page