top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Wystawianie faktur własnej spółce

Podmiot JDG zamierza dokonywać transakcji z podmiotem powiązanym tj. spółką komandytowo- akcyjną. W takiej sytuacji występują powiązania osobowe – właścicielem JDG i komplementariuszem spółki komandytowo- akcyjnej.


Przepisy prawa nie zabraniają zawierania tego typu transakcji z tzw. podmiotami powiązanymi. W kwestii natomiast transakcji zawieranych przez takie podmioty istotnym jest, aby warunki transakcji miały między sobą ustaloną cenę rynkową. Ta kwestia jest również szczegółowo analizowana przez organy podatkowe często są wszczynane postępowania podatkowe w tym zakresie.


Cena rynkowa - czyli aby była to cena jaką ustaliłyby między sobą inne podmioty nie posiadające powiązań.

Dodatkowo w przypadku takich transakcji dane podmioty mogą być zobowiązane do sporządzania tzw. dokumentacji cen transferowych. Temat jest dosyć obszerny, aczkolwiek aby nakreślić temat, to mowa o podmiotach, u których transakcje (jednego rodzaju) przekroczyły poniższe limity:


Art. 11k. [Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych]
1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
2. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
2) 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
3) 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;
4) 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Wystawianie faktur własnej spółce - w zakresie oznaczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi to stosuje się oznaczenia jedynie w plikach JPK.


Rozporządzenie Ministra Finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług:

§10. [Dane w pełnej ewidencji VAT pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego; dane dodatkowe i kody GTU]
4. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:
3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - oznaczenie "TP"

Wystawianie faktur własnej spółce

Podsumowując przepisy prawa podatkowego nie zabraniają wprost tego typu konstrukcji, tak więc wystawione FV np.: za usługi generują przychód w JDG i podatek VAT zaś z drugiej strony SKA (spółka) może odliczyć podatek VAT i ująć fakturę w kosztach- na tych samych zasadach jakby to był zakup od podmiotu niezależnego. Najważniejsze jednak jest aby usługa miała faktycznie miejsce i posiadała tzw. cenę rynkową. Dodatkowo jeśli transakcje te przekroczą wspomniane limity o których mowa powyżej , podmioty uczestniczące w transakcji mogą mieć obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych.


Na samym końcu warto wspomnieć zmiany związanej z Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 roku. Jedną z nich jest uchylenie obowiązującego przez lata art. 15e ustawy o CIT, który ograniczał możliwości podatników w zakresie rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne.


Jak ustalić cenę rynkową?


Przykład:

Czy do momentu przekroczenia 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowych, są jakieś sposoby aby uwiarygodnić wycenę rynkową usług np.: interpretacją podatkową? W celu przygotowania dokumentów na ewentualne przyszłe kontrole. Czy może to być np.: wycena otrzymana od firmy konkurencyjnej ?


Odpowiedź:

Po przekroczeniu wspomnianego limitu Podatnik może być zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Jednak nawet bez przekroczenia tego limitu zawsze transakcja pomiędzy pomiotami powiązanymi musi mieć cenę rynkową. Obowiązek ustalenia prawidłowej ceny rynkowej spoczywa na Podatniku. Wprawdzie istnieje możliwość pewnego zabezpieczenia w postaci porozumienia cenowego. Uprzednie porozumienie cenowe (Advance Pricing Arrangement, APA) jest to porozumienie wydawane w formie decyzji administracyjnej przez Szefa KAS, w której to uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. W praktyce jednak nikt z tego nie korzysta z uwagi na bardzo wysoką cenę – opłata wstępna w granicach nawet 50 000 zł. Najlepiej jednak zastosować samodzielnie analizę porównawczą, w tym może opierać się ona na metodzie porównawczej wewnętrznej – czyli sprzedaż zachodzi w tej samej cenie usługę do podmiotu niepowiązanego lub zewnętrznej tj. konkurencja sprzedaje taką usługę w takiej samej/ zbliżonej cenie.


Polecane artykuły w temacie spółki komandytowo-akcyjnej:

 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comments


bottom of page