top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Rozliczenie kryptowalut w PIT

W Polsce, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, , przychody z obrotu walutami wirtualnymi, takimi jak Bitcoin, Ethereum czy inne kryptowaluty, są klasyfikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych.


Podatek od kryptowalut


Każda transakcja związana z obrotem walutami wirtualnymi podlega wykazaniu w rocznej deklaracji podatkowej


Art.  17.  [Przychody z kapitałów pieniężnych w PIT]
1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:
11)przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej;

Rozliczenie kryptowalut w PIT

Podatek od dochodów z tego typu transakcji wynosi 19%. Dochód, który podlega opodatkowaniu, jest wyliczany jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z obrotu walutami wirtualnymi a kosztami uzyskania tych przychodów. To oznacza, że od kwoty, jaką inwestor uzyskał ze sprzedaży kryptowalut, odlicza się kwoty, które zostały wydane na ich zakup oraz inne bezpośrednio związane z tym transakcje koszty, takie jak opłaty transakcyjne czy prowizje brokerskie.Przeczytaj również:


Koszty zakupu kryptowalut


Rozliczenie kryptowalut w PIT - Zgodnie z artykułem 30b ustęp 1b u.p.d.o.f., koszty uzyskania przychodów to udokumentowane wydatki, które zostały bezpośrednio poniesione na zakup waluty wirtualnej, a także koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. To oznacza, że wszystkie wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane, aby mogły być zaliczone jako koszty uzyskania przychodów - koszty są potrącalne w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.


Strata z kryptowalut


Jeśli w danym roku podatkowym wydatki na zakup walut wirtualnych przekroczą uzyskane z ich sprzedaży przychody, powstała strata może być przeniesiona na kolejny rok podatkowy i zaliczona jako koszty uzyskania przychodów w przyszłości - artykuł 22 ust. 16 wskazuje, że nadwyżka kosztów nad przychodami z danego roku podatkowego może być przesunięta na kolejne lata - nie obowiązuje przedawnienie.
Przykład


Załóżmy, że w roku 2023, Marcin inwestuje w kryptowaluty. Kupił on Bitcoina za 20,000 zł w styczniu, a następnie sprzedał go w lipcu za 25,000 zł. Dodatkowo, ponosił opłaty transakcyjne i prowizje brokerskie na poziomie 500 zł.Obliczenie przychodu

Przychód ze sprzedaży Bitcoina wynosi 25,000 zł.

Koszty uzyskania przychodu

Koszt zakupu Bitcoina: 20,000 zł

Opłaty transakcyjne i prowizje: 500 zł

Łączne koszty uzyskania przychodu: 20,500 zł

Dochód do opodatkowania

Dochód = Przychód - Koszty uzyskania przychodu

Dochód = 25,000 zł - 20,500 zł = 4,500 zł

Podatek do zapłaty

Podatek wynosi 19% od dochodu, czyli 19% * 4,500 zł = 855 zł

Marcin musi zapłacić 855 zł podatku od dochodu uzyskanego z obrotu Bitcoinem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychody i koszty muszą być odpowiednio udokumentowane, a obliczenie podatku dokonane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli Marcin miałby więcej transakcji kupna i sprzedaży w ciągu roku, każdą z nich trzeba by osobno obliczyć, a ich wyniki zsumować, aby uzyskać ostateczny dochód do opodatkowania na koniec roku podatkowego.


Rozliczenie kryptowalut w PIT - podsumowanie


W praktyce, gdy osoba rozlicza się za pomocą formularza PIT-38, koszt zakupu waluty wirtualnej, który został poniesiony w roku podatkowym, powinien być wykazany w pozycji 35 tego zeznania. Jeśli w danym roku nie uzyskała przychodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, nie powstaje strata podatkowa, która mogłaby być odliczona od dochodu w kolejnych latach. Zamiast tego, koszty te są przenoszone do przyszłych lat podatkowych jako potencjalne odliczenie od przyszłych przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Takie zasady rozliczeń pozwalają na bardziej elastyczne zarządzanie finansami związanymi z inwestycjami w waluty wirtualne.

Comments


bottom of page