top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Darowizna od obywatela Niemiec

Zaktualizowano: 30 mar

Czy darowizna otrzymana od ojczyma, obywatela Niemiec, mieszkającego w Niemczech i nieposiadającego numeru PESEL jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn ? Czy w deklaracji SD-Z2 konieczne jest podanie numeru PESEL ?Darowizna od obywatela niemiec

Darowizna od obywatela Niemiec - opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Darowizna otrzymana od ojczyma może być zwolniona od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem:

  1. dokonania zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych) przez osobę obdarowaną, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz

  2. w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.


Przeczytaj również:

Identyfikator podatkowy PESEL

W zgłoszeniu SD-Z2 należy wpisać identyfikator podatkowy NIP/PESEL darczyńcy.

Jeżeli taki identyfikator nie został nadany, pole to należy pozostawić puste. W takiej sytuacji nie będzie możliwości wysłania formularza online, ponieważ jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. W związku z powyższym należy złożyć zgłoszenie do urzędu skarbowego w formie papierowej. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.Comments


bottom of page