top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Odpowiedzialność pełnomocnika za VAT-R

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 138a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), strona może działać za pośrednictwem pełnomocnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy charakter czynności wymaga osobistego zaangażowania.

 

Jeśli chodzi o składanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, nie ma żadnego wymogu ustawowego co do osobistego działania podatnika, dlatego też pełnomocnik ustanowiony przez niego może złożyć takie zgłoszenie VAT-R w jego imieniu. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


Odpowiedzialność pełnomocnika za VAT-R


Odpowiedzialność pełnomocnika za VAT-R

Odpowiedzialność pełnomocnika, który składa zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w imieniu swojego mocodawcy, została określona w art. 96 ust. 4b ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, jeśli zarejestrowany zostaje podatnik, którego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R zostało złożone przez pełnomocnika, ten pełnomocnik odpowiada solidarnie z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika wynikające z czynności dokonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.


Przeczytaj również:

 

Odpowiedzialność pełnomocnika za VAT-R - przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy zaległości podatkowe nie są wynikiem udziału podatnika w nieuczciwym rozliczaniu podatku w celu uzyskania korzyści majątkowej. W kwestii odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika należy uwzględnić, że pełnomocnicy nie odpowiadają automatycznie za zaległości podatkowe zgłaszanego podatnika, lecz mogą być pociągnięci do tej odpowiedzialności wyłącznie w wyniku wydania orzeczenia przez organ podatkowy, które może zostać wydane w przypadku, gdy nie upłynęło 3 lata (czyli nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego z tytułu należności wynikających z działalności gospodarczej) licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął sześciomiesięczny okres od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.


 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comments


bottom of page