top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Kwartalne rozliczenie VAT a limit 50000 zł

Zaktualizowano: 13 lut


Zgodnie z ustawą o VAT nie można składać deklaracji kwartalnych w sytuacji, gdy:

- w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.


  • co nastąpi w sytuacji gdy przedsiębiorca będący małym podatnikiem w VAT i korzystający z metody kasowej ze względu na przekroczenie kwoty 50 000 zł w danym kwartale lub poprzedzających 4 kwartałach musi składać deklaracje miesięczne?

  • czy w takim przypadku może pozostać na rozliczaniu się metodą kasową?

  • Przepis informuje o dostawie towarów z załącznika nr 15 ustawy o VAT. Co sytuacji, gdy przedsiębiorstwo świadczy usługi z załącznika nr 15 razem z dostawą towarów. Na fakturach umieszczona jest konkretnie dostawa wraz z montażem elementów stalowych. Czy nadal nie może rozliczać się kwartalnie?


W przypadku utraty do składania deklaracji kwartalnych nie tracimy prawa do rozliczania podatku VAT metodą kasową. Utrata prawa do rozliczania kwartalnie dotyczy jedynie dostawy towarów z załącznika nr 15 (nie dotyczy usług).

Jak stanowi art. 21 ust. 1 ustawy o VAT:


Kwartalne rozliczenie VAT a limit 50000 zł - mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Do jakich czynności stosuje się metodę kasową


W myśl art. 21 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową.Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę (patrz art. 21 ust. 3 ustawy o VAT)


Przeczytaj również: 

Kwartalne rozliczenie VAT a limit 50000 zł

Kwartalne rozliczenie VAT a limit 50000 zł

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.


Podatnik utraci możliwość rozliczania kwartalnie w przypadku gdy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.


Zmiana przepisu spowodowała, iż tylko dostawa towarów z załącznika nr 15 wyklucza z możliwości rozliczania się za okresy kwartalne.


Z powyższych przepisów uzyskanie statusu małego podatnika wiąże się z prawem do stosowania metody kasowej. Jest to jednak dobrowolne. Stąd też ustawa przewiduje, że jej stosowanie następuje w razie złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie - przez co podatnik wyraża wolę stosowania tej metody. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno zostać złożone naczelnikowi urzędu skarbowemu w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który rozpocznie się stosowanie metody kasowej. Skuteczne złożenie zawiadomienia skutkuje tym, że od pierwszego dnia następnego okresu, podatnik stosuje metodę kasową. Obowiązek złożenia zawiadomienia nie oznacza obowiązku uzyskiwania zgody organu podatkowego na stosowanie tej metody. Przez samo złożenie zawiadomienia podatnik uzyskuje prawo do metody kasowej.


Jakie skutki powoduje metoda kasowa


Wybranie metody kasowej powoduje, że obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej. Wybranie metody kasowej jest bezwzględnie obowiązujące w pewnym okresie czasu. Jak wynika z regulacji prawnych mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne. Przy czym, , powyższej zasady nie stosuje się w odniesieniu do małych podatników stosujących metodę kasową, którzy utracili prawo rozliczeń kwartalnych m.in. w związku z przekroczeniem kwoty 50 000 zł z tytułu dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy.


Jednak żadne regulacje w związku z utratą możliwości składania deklaracji kwartalnych nie wiąże się z utratą prawa do stosowania metody kasowej rozliczeń podatku VAT.

Podsumowując podatnik, który w wyniku powyższych regulacji prawnych utracił prawo do rozliczeń kwartalnych może nadal rozliczać VAT metodą kasową. Comentarios


bottom of page