top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zaktualizowano: 13 lut

W postępowaniu sądowym Klient wygrał sprawę egzekucji za zadłużenie i po kilku latach batalii komornika z dłużnikiem nie udaje się odzyskać wierzytelności. Otrzymał pismo od komornika o nieskutecznym przejęciu wierzytelności z dopiskiem: "Wobec powyższego na podstawie art. 827 & 1 kpc wzywam wierzyciela w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do złożenia wniosku dotyczącego innego sposobu egzekucji. W przeciwnym wypadku postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone."

 

Jakie są prawne możliwości zabezpieczenia z mojej strony jako wierzyciela, aby wierzytelność nie została umorzona?

 

Wierzyciel składając wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wskazuje we wnioski z jakiego majątku powinna być prowadzona egzekucja.Komornik umarza postępowanie z urzędu w całości lub części:

  1. jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;

  2. jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;

  3. jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

  4. jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania;

  5. jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;

  6. jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem, i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.


Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego - jeżeli dłużnik nie posiada składników majątku, z których miała być prowadzona egzekucja zgodnie z wnioskiem to komornik umarza postępowanie. Przyjąć należy, że organowi egzekucyjnemu, podobnie jak wierzycielowi, zależy na skutecznym przeprowadzeniu egzekucji, tj. zaspokojeniu wierzyciela. Komornik sądowy nie ma żadnego interesu w tym, aby przedwcześnie umarzać postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Kryterium bezskuteczności jest realna ocena możliwości wyegzekwowania świadczeń dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym; stwierdzenie, że tej szansy nie ma skutkuje przyjęciem bezskuteczności egzekucji.


Przeczytaj również:


 

Przed wydaniem postanowienia o umorzeniu na mocy art. 827 KPC powinno dojść do wysłuchania wierzyciela. W tej sytuacji termin wysłuchania oznacza skierowanie pisma informującego o okolicznościach sprawy. Komornik musi w nim zawrzeć wyjaśnienie, dlaczego podjął decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (konkretne powody bezskuteczności). 

Jedynym sposobem, który może podjąć wierzyciel po otrzymaniu takiego wezwania jest złożenie wniosku w wyznaczonym terminie 7 dniowym o poprowadzenie egzekucji w inny sposób, na przykład poprzez wskazanie innych przedmiotów, z których wierzytelność może być zaspokojona (wierzytelności dłużnika, nieujawnione dochody, nieoficjalny majątek). W piśmie tym należy wskazać z jakich okoliczności wynika podejrzenie, że dłużnik posiada majątek z którego komornik mógłby egzekwować należność. W braku takiej informacji i takiego majątku postępowanie zostanie umorzone. Wierzyciel powinien współdziałać z organem egzekucyjnym, bowiem to wierzyciel jest gestorem postępowania egzekucyjnego, zobowiązany jest on do określenia składników z których egzekucja ma być prowadzona.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego skutkuje uchyleniem wszystkich dokonanych czynności egzekucyjnych. Wówczas z mocy art. 826 KPC następuje uchylenie wszystkich czynności egzekucyjnych, z powyższych względów organ egzekucyjny wydając postanowienie o umorzeniu postępowania nie musi w tym zakresie podejmować żadnych innych rozstrzygnięć.

Często dzieje się tak, że postępowania egzekucyjne są umarzane, właśnie z uwagi na niewypłacalność dłużnika. Wierzyciel jednakże będzie mógł ponownie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, chyba że egzekucja jest niedopuszczalna.

Umorzenie postępowania nie jest jednoznaczne z umorzeniem długu. Zobowiązanie wciąż będzie istnieć, a wierzyciel może ponownie składać wnioski egzekucyjne. Egzekucja długu przez komornika może być wznawiana nieograniczoną ilość razy, z wyjątkiem sytuacji, w której dojdzie do przedawnienia długu. Wierzyciel może przerwać bieg przedawnienia właśnie poprzez złożenie ponownego wniosku o egzekucję.

Z zawiadomienia komornika wynika, że dłużnik nie posiada majątku. Wysłuchanie pozwala wierzycielowi na wskazanie innych sposobów zaspokojenia wierzytelności (wierzytelności dłużnika lub majątku z którego egzekucja mogłaby być skuteczna). Jeżeli jednak dłużnik jest niewypłacalny i wierzyciel nie będzie mógł wskazać innych sposobów prowadzenia egzekucji postępowanie zostanie umorzone.

Wierzyciel może jednak występować z nowymi wnioskami o wszczęcie egzekucji, np. wtedy gdy poweźmie informację o nowej pracy dłużnika, nabytym majątku itp.

Niezależnie od tego wierzyciel powinien składać wnioski, aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem 6 lat. Zatem nie rzadziej niż co 6 lat wierzyciel powinien występować z nowym wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Jeżeli ulegnie zmianie sytuacja majątkowa dłużnika, wierzyciel będzie mógł zaspokoić swoją wierzytelność.


Po umorzeniu egzekucji, wierzyciel otrzyma od komornika zwrot tytułu egzekucyjnego. Po jego otrzymaniu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji może zwrócić się do dowolnego komornika. Należy pamiętać jednak o tym, że im dalej komornik ma siedzibę od miejsca prowadzenia czynności komorniczych to tym większe będą koszty podejmowanych czynności. Koszty czynności komorniczych są zaspokajane w pierwszej kolejności z ściągniętych wierzytelności.

Wierzyciel aby złożyć ponowny wniosek o wszczęcie egzekucji nie musi posiadać wiedzy o nowym majątku dłużnika. Doprecyzowując kwestie przedawnienia. W przypadku prawomocnych orzeczeń sądowych termin przedawnienia upływa po 6 latach od dnia uprawomocnienia się wyroku. Wierzyciel składając w tym terminie wniosek o wszczęcie egzekucji przerwał bieg przedawnienia. Nowy termin liczony jest dopiero od momentu, w którym uprawomocni się postanowienie o uprzednim umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Co istotne roszczenie główne ulegnie przedawnienie z upływem 6 letniego terminu. Jeżeli jednak stwierdzone prawomocnym wyrokiem roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Przykładowo odsetki jako świadczenie okresowe - zasądzone od dnia wymagalności do dnia uprawomocnienia się wyroku – przedawniają się z upływem 6 lat, Natomiast odsetki od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty przedawnią się po upływie lat trzech. Do przerwania biegu terminu przedawnienia wystarczające będzie złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji. ( Uprzednio bieg terminu przedawnienia został przerwany przez wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie wniosek o wszczęcie egzekucji).


 


Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.


Comments


bottom of page