top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Metoda kasowa w VAT

Zaktualizowano: 30 kwi 2023

Istotą szczególnych norm opodatkowania małych podatników jest zmniejszenie dolegliwości podatkowych wynikających z nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów podatnika, który co do zasady jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT wykazanego na fakturze niezależnie od tego czy nabywca towaru lub usługi ureguluje należność wraz z tym podatkiem.

 
Metoda kasowa w VAT

Założeniem szczególnego opodatkowania małego podatnika jest przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego do dnia otrzymania przez niego zapłaty za towar lub usługę, dzięki czemu nie jest on zobowiązany zapłacić podatku VAT dopóki jego kontrahent nie zapłaci należności z faktury. Jest to tzw. kasowa metoda powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności. Jednak od tej zasady jest pewien wyjątek:

  • transakcja jest dokonywana na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT,

  • minęło 180 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Mały podatnik może stosować tę metodę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę.

 

Metoda kasowa w VAT - mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą. W tym celu mały podatnik jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.


Metoda kasowa ma jednoczesne zastosowanie do rozliczania podatku należnego jak i podatku naliczonego VAT. Mały podatnik, który wybrał sposób rozliczania się według metody kasowej, może bowiem obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym:

  1. uregulował całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,

  2. dokonał zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z określonych przepisami decyzji - nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Zapomniana faktura zakupu w metodzie kasowej:


Przedsiębiorca, który dokonał wyboru kasowej metody rozliczania podatku VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanej faktury w rozliczeniu za okres, w którym dokonano całości lub części zapłaty za towary/usługi lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury.


Metoda kasowa = kwartalne rozliczenie podatku VAT


Drugim uproszczeniem dotyczącym małych podatników jest kwartalny system rozliczania należności z tytułu podatku. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalny + comiesięczne JPK ewidencyjne. Mali podatnicy którzy zrezygnowali z rozliczania się za pomocą metody kasowej, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wczesniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa. Mali podatnik rozliczający się według metody kasowej zobowiązani są bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na tzw. mikrorachunek.


 

Mali podatnicy rozliczający się według metody kasowej na fakturach stwierdzających dokonanie sprzedaży, oprócz danych jakie każda faktura zawiera, powinni umieścić oznaczenie "metoda kasowa".

 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.Comments


bottom of page