top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Anulowanie faktury

Zgodnie z ustawą o VAT, podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz innego podatnika VAT. Warto podkreślić, że faktura stanowi formalny dokument potwierdzający zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego i musi spełniać określone wymogi przewidziane przez przepisy prawa. Również istotna jest poprawność merytoryczno-prawna faktury, która zachodzi wtedy, gdy odzwierciedla ona rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, czyli w rzeczywistości dokumentuje fakt sprzedaży określonych towarów lub świadczenie usług.


Art. 106b. - [Obowiązek wystawienia faktury] - Podatek od towarów i usług. 

1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
1)sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
2)wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a;
3)wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
4)otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:
a)wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
b)czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,
c)dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b.

Wystawienie faktury należy rozumieć jako proces sporządzenia wymienionego dokumentu oraz jego przekazanie (wprowadzenie do obrotu gospodarczego) innemu podmiotowi (nabywcy), co skutkuje wprowadzeniem faktury do obrotu prawnego.


Anulowanie faktury - nie zawsze możliwe


Chociaż możliwość anulowania wystawionych faktur nie jest uregulowana prawnie, organy podatkowe akceptują takie rozwiązanie - najważniejsza jest analiza wprowadzenia faktury do obrotu gospodarczego. Brak wprowadzenia faktury do obrotu prawnego może wystąpić w różnych sytuacjach:

  • faktura nie zostanie wysłana do kontrahenta, gdy zostanie wysłana, ale nie zostanie odebrana przez kontrahenta, lub

  • gdy zostanie wysłana i odebrana, a następnie odesłana przez kontrahenta (pod warunkiem, że podatnik posiada oba egzemplarze faktury, a kontrahent nie uwzględni jej w ewidencji).

Anulowanie faktury

Anulowanie faktury jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedaż, którą dokumentuje faktura, nie doszłaby do skutku i faktura nie została przekazana nabywcy, nie trafiając tym samym do obrotu prawnego. W przeciwnym razie- występuje brak możliwości anulowania faktury. Często pojawia się pytanie, czy jest możliwe anulowanie faktury w przypadku, gdy nabywca odmawia jej przyjęcia lub unika uregulowania należności. Należy jednak podkreślić, że brak akceptacji faktury lub uregulowania należności przez nabywcę nie upoważnia do anulowania faktury. Jeśli usługa została świadczona lub towar dostarczony, faktura stanowi dokumentację tego zdarzenia i nie może zostać anulowana. Jeśli faktura została wprowadzona do obiegu prawnego poprzez przekazanie jej kontrahentowi, który nie zwrócił jej z powrotem, podatnik nie ma możliwości anulowania tej faktury.


Przeczytaj również:


Niemniej jednak, zalecamy, aby w takiej sytuacji dokonać korekty faktury poprzez wystawienie faktury korygującej, zerującej kwoty - wraz z potwierdzeniem ustaleń i otrzymania faktury. W przypadku zaniechania tej czynności, podatnik może być zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT, który został wykazany na fakturze. Faktura, która została wprowadzona do obiegu prawnego, a nie została skutecznie wyeliminowana, stanowi podstawę do obowiązku zapłaty podatku. Termin na dokonanie tej zapłaty wynika z art. 103 ust. 1 ustawy i przypada na 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia obowiązku podatkowego.


Art.  108.  [Zasada podatku wykazanego w fakturze]
1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 12a, do zapłaty podatku jest obowiązana organizacja pożytku publicznego.

 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comments


bottom of page