top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
księgowa katowice

Wykup samochodu osobowego z leasingu

Załóżmy przypadek, że podatnik VAT (JDG) wykupił z leasingu operacyjnego samochód osobowy. Czy istnieje możliwość sprzedaży tak wykupionego samochodu bez konieczności zapłaty podatku VAT i podatku dochodowego? Czy ma znaczenie odliczenie VAT z faktury wykupu leasingu?


Do końca 2021 r. przedsiębiorcy mogli wykupić auta z leasingu do majątku prywatnego i sprzedać je bez podatku dochodowego już po upływie pół roku.


W związku ze zmianami związanymi z Polskim Ładem od 2022 r. przychód ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego jest uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynie sześć lat (dodawany art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).


Art. 10. - [Źródła przychodów] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.
1. Źródłami przychodów są:
[...] 4) składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.


Wykup samochodu osobowego z leasingu

Jak więc wynika z powyższego, jeśli podatnik dokona wykupu samochodu osobowego z leasingu niezależnie czy na osobę prywatną czy na firmę to i tak w przypadku sprzedaży tego samochodu przed upływem 6 lat przychód uzyskany z jego sprzedaży zostanie uznany za przychód z działalności gospodarczej. Samo wycofanie samochodu do majątku prywatnego nie powoduje powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego - przychód powoduje fakt sprzedaży. Sprzedając wycofany do majątku prywatnego samochód należy wykazać w przychodach z firmy.


Mimo wszystko istnieje pewna możliwość, która jest stosowana przez przedsiębiorców.

Jednym z pomysłów jest przekazanie leasingowanego pojazdu w darowiźnie osobie bliskiej

(z tzw. grupy 0) , która to będzie mogła z kolei dokonać jego sprzedaży już po upływie 6 miesięcy.


Do grupy 0 zalicza się:

 • małżonka (obecnego, nie byłych)- uwaga organy podatkowe kwestionują darowiznę dla małżonka przy wspólności majątkowej. Nie można darować komuś coś co jest jego majątkiem wspólnym

 • zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),

 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),

 • rodzeństwo,

 • pasierba,

 • ojczyma,

 • macochę


Sama darowizna również nie będzie opodatkowania, ze względu na to, że obdarowana będzie osoba z tzw. zerowej grupy podatkowej, a zatem w grę wchodzi zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Bowiem w przypadku 0 grupy podatkowej wszystkie darowizny, bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Po przekroczeniu kwoty wolnej nadal można skorzystać ze zwolnienia. Otrzymanie darowizny od tej grupy osób wymaga jednak jej zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2.


W przypadku nieprzestrzegania tego terminu (6 miesięcy), skutkuje to utratą prawa do zwolnienia i podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Niezłożenie zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego nie może być przywrócone, co oznacza, że termin ten jest nieprzekraczalny.

Art. 4a. - [Zwolnienia podmiotowe] - Podatek od spadków i darowizn.
1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 [...]

Co do samego wykupu samochodu z leasingu dopuszczalna jest opcja z wystawioną fakturą nie na osobę fizyczną tylko na firmę, ale bez ujęcia przedmiotowej FV w kosztach firmowych.


Podsumowując mamy dwie możliwości :

 1. wykup prywatny z danymi osoby prywatnej na FV, lub

 2. wykup z danymi firmy na FV tylko nie można ujmować wtedy tej FV w kosztach.

Obie formy są dopuszczalne.


W zakresie podatku VAT:


Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.t.u. – przez odpłatną dostawę towarów (opodatkowaną VAT) rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia

 • wszelkie inne darowizny,

[..]jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytuł nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.


Zatem z powyższego wynika, że każde nieodpłatne przekazanie środków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów. Aby jednak rozpatrywać tą sytuację podatnik musi ująć w deklaracji FV wykupu samochodu tj. odliczyć podatek VAT. Jeśli jednak podatnik tego nie zrobi tj. nie odliczy podatku VAT z tej FV to i kolejne transakcje nie będą opodatkowane podatkiem VAT.


Wykup samochodu osobowego z leasingu - co w sytuacji gdy zaliczyliśmy do środków trwałych wykup samochodu z leasingu?


Samo wycofanie samochodu pod kątem podatku dochodowego pozostanie neutralne podatkowo. Dopiero sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej. Jeśli podatnik dokona darowizny – tytułem darmym więc przychód = 0 + zachowanie warunków odnośnie darowizny (6 miesięcy + SD-Z2)


Pod względem podatku VAT jeśli podatnik odliczył VAT z FV wykupowej to przy wycofaniu samochodu z działalności na cele prywatne trzeba go naliczyć (zapłacić VAT).
 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comments


bottom of page