top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Pierwszy rok działalności a metoda kasowa

Zaktualizowano: 13 lut


Pierwszy rok działalności a metoda kasowa
Pierwszy rok działalności a metoda kasowa

Czy podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT w pierwszym roku prowadzenia działalności, skoro nie można wybrać kwartalnego rozliczania z podatku VAT przez pierwsze 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej? Jeśli tak, to przy wyborze metody kasowej w VAT będzie rozliczał się kwartalnie czy miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy prowadzonej JDG?


Pierwszy rok działalności a metoda kasowa - mali podatnicy którzy wybrali metodę kasową co do zasady składają deklaracje kwartalnie.


Przeczytaj również:

Mały podatnik

Przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:


  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

  2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.


Brak możliwości rozliczenia kwartalnego

Możliwości składania deklaracji kwartalnych nie stosuje się do podatników:


  1. zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, lub

  3. którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1;

  4. w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

We wskazanym przypadku i po spełnieniu ww. warunków podatnik składa za pierwsze 12 miesięcy deklarację miesięczna a po tym terminie przechodzi na składanie deklaracji kwartalnie. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej

Kommentare


bottom of page