top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Stawka VAT na montaż fotowoltaiki wspólnoty

Jeśli całkowita powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wynosi więcej niż 300 m², możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 8% jedynie do tej części podstawy opodatkowania, która proporcjonalnie odpowiada 300 m². Dla pozostałej części powierzchni, przekraczającej 300 m², obowiązuje standardowa stawka VAT, wynosząca 23%.


Montaż fotowoltaiki a wybór stawki VAT


Stawka VAT na montaż fotowoltaiki wspólnoty

Podstawowa stawka VAT wynosi 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w połączeniu z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej u.p.t.u. Ustawa oraz jej przepisy wykonawcze przewidują możliwość zastosowania obniżonych stawek podatkowych lub zwolnienia od podatku dla określonych czynności. Zgodnie z art. 41 ust. 12 pkt 1 u.p.t.u., obniżona stawka podatku w wysokości 8% jest stosowana do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy czy prac konserwacyjnych, które dotyczą obiektów budowlanych lub ich części, włączonych do programu mieszkaniowego o charakterze społecznym.

 

Budynek mieszkalny a właściwa stawka VAT

 

Stawka VAT na montaż fotowoltaiki wspólnoty - zgodnie z art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług, termin "budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym" odnosi się do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych.


Przeczytaj również:Obejmuje to lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, które są sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane jako ex 1264, czyli budynki instytucji ochrony zdrowia oferujące zakwaterowanie z opieką medyczną i pielęgniarską, szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto, w ramach tego programu uwzględnia się mikroinstalacje związane z odnawialnymi źródłami energii, określone w art. 2 pkt 19 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jednakże, z programu tego wyłączone są budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m² oraz lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m².

 

Stawka VAT na montaż fotowoltaiki wspólnoty - podsumowanie

 

Jeśli całkowita powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych przewyższa 300 m², możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% jedynie do tej części podstawy opodatkowania, która jest proporcjonalna do 300 m². Dla powierzchni przekraczającej 300 m² stosowana jest wyższa stawka podatku, wynosząca 23%. Dodatkowo, gdy montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) odbywa się na budynkach gospodarczych lub gruntach, również obowiązuje stawka VAT w wysokości 23%, co potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 września 2019 roku.

コメント


bottom of page