top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Zwrot wydatków dla programisty na ryczałcie

Zaktualizowano: 30 mar

Zgodnie z ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym dla wybranych źródeł przychodu osób fizycznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą korzystać z uproszczonej formy opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie ryczałtem może również wybrać programista po spełnieniu ustawowych wymogów. Ryczałt programisty, jako forma opodatkowania obejmuje przychody z działalności gospodarczej, w tym działalność realizowaną jako spółka cywilna lub spółka jawna osób fizycznych, i charakteryzuje się tym, że opodatkowaniu podlega przychód, bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania.


Art.2.[Formy zryczałtowanego podatku dochodowego]
1. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:
1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

Przychody na ryczałcie


Zwrot wydatków dla programisty na ryczałcie

Przychody, które podlegają pod ryczałt ewidencjonowany, określa się jako kwoty należne za sprzedane towary i usługi, pomniejszone o wartość zwróconych towarów, rabaty oraz zniżki, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Dodatkowo, przychód uzyskany ze sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT, pomniejsza się o kwotę tego podatku. Do przychodów programisty na ryczałcie zalicza się również otrzymane dotacje, subwencje czy inne nieodpłatne świadczenia związane z działalnością gospodarczą programisty, o ile nie są one związane z nabyciem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji.


Art.14.[Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej]
1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zwrot wydatków dla programisty na ryczałcie - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 9 października 2018 r. podkreślił, że dodatkowe należności, takie jak zwrot kosztów związanych z delegacją, stanowią integralną część przychodu z działalności gospodarczej i są traktowane jako wynagrodzenie za usługę, co oznacza ich pełne opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Przeczytaj również:


Zwrot wydatków dla programisty na ryczałcie - podsumowanie


Zwrot wydatków dla programisty na ryczałcie

Podatnik, który świadczy usługi programistyczne i jest objęty zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, współpracując z kontrahentem, otrzymując przelewy od kontrahenta jako zwrot kosztów poniesionych podczas delegacji programisty do siedziby kontrahenta, takich jak koszty transportu czy wyżywienia uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według właściwej stawki ryczałtu. Przychody z tego tytułu powinny być opodatkowane w działalności gospodarczej programisty i wpływać m.in. na składkę zdrowotną w ZUS.


Przykład:

Załóżmy, że jako programista współpracujesz z firmą z Niemczech i często odbywasz podróże służbowe do ich siedziby. Firma, chcąc pokryć Twoje wydatki związane z delegacją, przekazuje Ci środki na rachunek bankowy. Przyjmijmy, że podczas jednej z podróży służbowych poniosłeś wydatki na transport i posiłki na łączną kwotę 1000 zł. Firma zdecydowała się zwrócić Ci te koszty, dokonując przelewu w tej samej wysokości na Twój rachunek. Jako programista opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, musisz teraz rozważyć, jak te otrzymane środki wpłyną na przychód podatkowy. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi, środki otrzymane jako zwrot kosztów delegacji mogą być traktowane jako część przychodu z działalności gospodarczej, ponieważ stanowią one zwrot wydatków poniesionych w celu realizacji usług na rzecz kontrahenta. Oznacza to, że otrzymana kwota 1000 zł powinna zostać wliczona do przychodu z działalności gospodarczej i opodatkowana według właściwej stawki.


Stanowisko KIS [KDIP3-1.4011.434.2018.1.EC]

"Mając powyższe na względzie oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż ww. dodatkowe należności będące jak wskazano we wniosku zwrotem poniesionych przez Pana kosztów związanych z pobytem za granicą, stanowi w istocie część składową kwoty należnej z tytułu świadczonej przez Pana na rzecz Zleceniodawcy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty przyjęte do wyliczenia należności stanowią bowiem jeden z elementów kalkulacyjnych otrzymanego wynagrodzenia, tj. część odpłatności za usługę. Są elementem rachunku kosztów zmierzających do ustalenia kwoty odpłatności za wykonaną usługę. Środki z tego tytułu nie mogą być traktowane za wyłączone z przychodów na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako zwrot wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów. Zatem otrzymanej należności (tj. zwrotu wydatków niezbędnych dla realizacji zleconych usług, w szczególności opłat drogowych poniesionych poza terytorium kraju oraz diet) nie można traktować w oderwaniu od świadczonej usługi. Jest ona wynagrodzeniem za usługę, w związku z czym stanowi przychód z działalności gospodarczej. W konsekwencji wskazana we wniosku należność w całości podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki właściwej do opodatkowania przychodu uzyskanego ze świadczonej usługi."

Zwrot wydatków dla programisty na ryczałcie
Comments


bottom of page