top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Ryczałt czy IP BOX dla programisty

Jako programista, rozważając zmianę zatrudnienia z umowy o pracę na działalność gospodarczą programisty np.: typu B2B, stajesz przed wyborem formy opodatkowania – w tym wpisie analizujemy ryczałt ewidencjonowany kontra preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, znane jako IP BOX.  


Forma opodatkowania dla programisty


Ryczałt czy IP BOX dla programisty - decyzja o wyborze między ulgą IP BOX a opodatkowaniem w formie ryczałtu ewidencjonowanego to kluczowy moment, uzależniony od kilku aspektów takich jak charakter prowadzonej działalności, wysokość generowanych dochodów, poziom ponoszonych kosztów, a także od bieżącej sytuacji w zakresie legislacji podatkowej. Z tego względu, zaleca się konsultację planów dotyczących formy opodatkowania z profesjonalistą.


Ryczałt dla programisty


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, której zasadnicza różnica w porównaniu do opodatkowania według skali podatkowej lub stawki liniowej polega na metodzie obliczania podstawy opodatkowania. W przypadku ryczałtu, podatek naliczany jest od całkowitego przychodu, bez możliwości pomniejszania go o poniesione koszty uzyskania przychodu.


Przykład obliczenia ryczałtu bez składek ZUS


Przychód

10000 zł

Koszty

4000 zł

Podatek dla stawki ryczałtu 8,5%

850 zł ( 10000 x 8,5%)


Ryczałt czy IP BOX dla programisty

Jak widać na powyższym przykładzie, przy ustalaniu ryczałtu (podatku) do zapłaty, koszty nie wpływają na podstawę obliczenia podatku. Na przykład, jeśli za świadczenie usług wystawisz fakturę na kwotę 15 000 zł, to właśnie od tej sumy obliczysz należny podatek, zgodnie ze stawką ryczałtu przypisaną do rodzaju wykonywanej działalności. W ramach ryczałtu programista ma możliwość odliczenia od przychodu pewnych wydatków, takich jak składki na ZUS (ubezpieczenia społeczne), wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) czy niektóre rodzaje darowizn. Programista na ryczałcie ma możliwość, co oznacza dowolność - zatem nie musisz znać zasad odliczania np.: składek ZUS i możesz pominąć ten etap w obliczaniu podatku.


Przykład obliczenia ryczałtu programisty z uwzględnieniem składek ZUS


Ryczałt czy IP BOX dla programisty

Należy jednak pamiętać, że wydatki na środki trwałe (np. zakup laptopa czy telefonu), koszty pojazdu czy paliwa nie mogą być odliczane w taki sposób, by zmniejszały podstawę opodatkowania do obliczenia podatku (ryczałtu). Natomiast w niektórych przypadkach można odliczyć VAT od zakupów związanych z firmą programisty.


Dla uproszczenia porównań między ryczałtem a innymi formami opodatkowania dla programisty, w kalkulacjach często pomija się odliczenia składek społecznych, jako że nie wpływają one znacząco na ostateczny wynik rozliczenia.


Przeczytaj również:


IP BOX czym jest?


IP Box to system preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej. Z IP BOX mogą skorzystać programiści - po spełnieniu ustawowych warunków. IP BOX został zaprojektowany, by wspierać i promować działalność innowacyjną poprzez obniżoną stawkę podatku dochodowego. IP BOX może być stosowany w przypadku przychodów generowanych z różnych form własności intelektualnej, w tym z praw do oprogramowania komputerowego lub kodu źródłowego.


IP BOX programisty


IP BOX jest szczególnie atrakcyjny dla programistów zajmujących się tworzeniem oprogramowania, którzy następnie przenoszą prawa autorskie do swoich prac na inne podmioty, takie jak firmy programistyczne (software house'y) lub bezpośrednio do klientów końcowych. W ramach IP BOX programiści mogą korzystać ze znacznie obniżonej stawki podatku dochodowego, która wynosi zaledwie 5%. Preferencyjna stawka IP BOX pozwala znacząco obniżyć obciążenia podatkowe związane z komercjalizacją własności intelektualnej, co sprawia, że IP BOX jest popularnym wyborem wśród specjalistów IT poszukujących optymalizacji podatkowej.


Warunki IP BOX dla programisty


Aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania w ramach ulgi IP BOX, programista musi spełnić określone kryteria:


  1. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej

  2. Generowanie dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP), na przykład z autorskich praw do programu komputerowego

  3. Bezpośredni udział w tworzeniu, rozwijaniu lub udoskonalaniu tego kwalifikowanego IP w ramach prowadzonych badań i prac rozwojowych. Definicja działalności badawczo-rozwojowej obejmuje twórcze prace naukowe i prace rozwojowe, realizowane systematycznie z zamiarem rozszerzenia zakresu wiedzy i wykorzystywania tej wiedzy do nowych zastosowań.

Programiści mogą korzystać z ulgi IP BOX, jeżeli są opodatkowani na zasadach:


  1. Skali podatkowej (PIT-36)

  2. Podatkiem liniowym (PIT-36L).

Ta preferencja podatkowa jest dedykowana tym programistom, którzy inwestują w rozwój technologii i innowacje, umożliwiając im płacenie niższego, 5% podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z kwalifikowanego IP.


Ważne: stosując ulgę IP BOX w trakcie roku opłacasz standardowy podatek np.: 19% podatek liniowy a dopiero w zeznaniu rocznym stosujesz IP BOX - z tego tytułu powstaje nadpłata do zwrotu.Zdarza się, że zwroty podatku są kontrolowane.

Dokumentacja IP BOX


Korzystanie z ulgi IP BOX, choć oferuje zachęcającą stawkę 5% podatku dochodowego, wiąże się z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi i księgowymi. Programiści muszą być przygotowani na poświęcenie dodatkowego czasu na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji ulgi IP BOX. Przykładowo, wymagane jest przygotowywanie protokołów odbioru prac, które muszą być podpisane przez kontrahenta - czyli dokumentacja potwierdzająca, że prace nad danym projektem kwalifikującym się do IP BOX faktycznie miały miejsce i zostały przyjęte przez zleceniodawcę.


Ryczałt czy IP BOX dla programisty

Dodatkowo, programista musi dokładnie określać czas pracy poświęcony na rozwój kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz identyfikować i dokumentować koszty bezpośrednio związane z tą działalnością. Takie szczegółowe śledzenie i raportowanie jest konieczne, aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej 5% IP BOX. Należy również mieć na uwadze, że skorzystanie z ulgi IP BOX może przyciągnąć większą uwagę ze strony organów podatkowych. W praktyce oznacza to wyższe ryzyko kontroli podatkowej. Organy te mogą chcieć zweryfikować, czy działalność badawczo-rozwojowa rzeczywiście kwalifikuje się do preferencyjnego opodatkowania, czy dokumentacja jest prawidłowo prowadzona, a kwalifikowane przychody i koszty zostały właściwie zidentyfikowane oraz czy spełnione zostały wszystkie warunki wymagane do skorzystania z ulgi.


Przykład obliczenia podatku programisty na podatku liniowym


Dane do przykładu:

Przychód narastająco: 28160 zł

Koszty narastająco: 2972,05 zł

Ubezpieczenie społeczne zapłacone w miesiącu obliczania zaliczki: 315,26 zł

Podatek liniowy stawka 19%
przychód narastająco - koszty narastająco = dochód narastająco

28160 - 2972,05 = 25187,95

dochód narastająco - zapłacone ubezpieczenia społeczne

25187,95-315,26 = 24872,69

zaokrąglenie podstawy obliczenia podatku = zaokrąglona podstawa obliczenia podatku

zaokrąglenie (24 872,69) = 24 873,00

zaokrąglona podstawa obliczenia podatku * 19,00% = podatek

24 873,00 * 19,00% = 4 725,87

podatek -  poprzednie należne zaliczki od początku roku = zaliczka przed zaokrągleniem

4 725,87 - 0,00 = 4 725,87

zaokrąglenie obliczonej zaliczki = zaliczka do zapłaty

zaokrąglenie (4 725,87) = 4 726,00

zaliczka do zapłaty

4 726,00

Ryczałt czy IP BOX dla programisty


Podatek liniowy charakteryzuje się stałą stawką 19% dochodów programisty, niezależnie od ich wysokości, oferując prostotę i przewidywalność w rozliczeniach podatkowych. Z kolei ulga IP BOX umożliwia opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, takich jak oprogramowanie, 5% stawką podatkową, stanowiąc atrakcyjną opcję dla innowacyjnych projektów w branży IT. Skorzystanie z IP BOX wymaga jednak spełnienia specyficznych warunków oraz prowadzenia szczegółowej dokumentacji, co może zwiększać ryzyko kontroli podatkowej. Oba rozwiązania oferują unikalne korzyści i obciążenia, które warto rozważyć, wybierając najbardziej optymalną formę opodatkowania dla swojej działalności.


W NEX świadczymy usługi księgowe dla programistów - zapraszamy na bezpłatną konsultację:Comments


bottom of page