top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
IMG_6038_edited_edited.jpg

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Zaktualizowano: 30 kwi 2023

Czy można skorzystać z "ulgi na złe długi" w podatku dochodowym, od wierzytelności których termin 90 dni upłynął w 2021 i 2022 roku czyli ująć te nieopłacone faktury w zeznaniu rocznym składanym za 2022 rok?


Zasady ulgi na złe długi


Podatnik ma możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania/zwiększenia straty o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Czynności tych dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.


Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Również dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta (zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, podatnik może dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu określonego na fakturze lub w kolejnym dowolnym okresie rozliczeniowym).


Wyłączenia z ulgi na złe długi


Ulga na złe długi w podatku dochodowym - przepisy dotyczące zatorów płatniczych w podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:


  1. Dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

  2. Od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;

  3. Transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

bottom of page