top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
księgowa katowice

Umowa o pracę z obywatelem Ukrainy

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na osobach niebędących polskimi rezydentami podatkowymi? Jakie są różnice w rozliczeniach dla rezydentów i nierezydentów? I wreszcie, jakie ulgi i preferencje podatkowe mogą być dostępne dla zagranicznych pracowników? W naszym artykule odpowiemy na te i wiele innych pytań, prowadząc Cię krok po kroku przez proces składania zeznania podatkowego w Polsce.


Obcokrajowcy pracujący w Polsce


Obywatele innych krajów pracujący w Polsce mogą być uznawani za rezydentów podatkowych lub nierezydentów, co wpływa na ich obowiązki podatkowe.  Rezydentem podatkowym w Polsce, w kontekście podatku PIT, jest osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest osoba, która:


 • posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (czyli ośrodek interesów życiowych), lub

 • przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.Umowa o pracę z obywatelem Ukrainy

Spełnienie przynajmniej jednego z tych warunków oznacza, że osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce. Przepisy te uwzględniają również umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a updof). Jeśli dana osoba spełnia kryteria zamieszkania zarówno w Polsce, jak i w innym kraju, stosuje się tzw. normy kolizyjne określone w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Normy te zwykle znajdują się w art. 4 ust. 2 takiej umowy.


Ośrodek czynności życiowych Ukraińca

 

W 2023 roku ustalanie ośrodka interesów życiowych dla obywateli Ukrainy było uproszczone. Mogło się odbywać na podstawie pisemnego oświadczenia o posiadaniu w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Zgodnie z art. 52zn ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), możliwość ta dotyczyła obywateli Ukrainy, którzy:


 • przybyli na terytorium Polski z Ukrainy z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy, oraz

 • posiadali Kartę Polaka i przybyli do Polski wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych.


Przepis ten miał zastosowanie do oświadczeń składanych od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185).

 

Jak sporządzić PIT dla nierezydenta


Umowa o pracę z obywatelem Ukrainy - osoba fizyczna posiadająca status rezydenta podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że niezależnie od obywatelstwa, jest opodatkowana w Polsce od wszystkich osiągniętych dochodów, bez względu na to, w jakim kraju zostały uzyskane. Osoba fizyczna będąca nierezydentem podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że płaci podatki w Polsce tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

 

Zakres obowiązku podatkowego:

Pracownik jest polskim rezydentem - ze wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku zarówno w Polsce, jak i za granicą

Pracownik nie jest polskim rezydentem - tylko z dochodów uzyskanych na terytorium Polski

 

Informacja PIT-11 dla Ukraińca


Jeżeli cudzoziemiec pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą, dochody z tej umowy podlegają opodatkowaniu w Polsce. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy przebywa w Polsce poniżej, czy powyżej 183 dni w roku podatkowym. Pracodawca jest zobowiązany potrącać zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika. Po zakończeniu roku podatkowego, do końca lutego, pracodawca przesyła pracownikowi informację PIT-11, zawierającą dane o uzyskanych przychodach i pobranych zaliczkach.

 

Różnice w wypełnianiu PIT-11 dla rezydenta i nierezydenta

 

Adres zamieszkania

Polski adres zamieszkania

Zagraniczny adres zamieszkania

Rodzaj obowiązku podatkowego

Zaznaczyć pole "nieograniczony obowiązek podatkowy"

Zaznaczyć pole "ograniczony obowiązek podatkowy"

Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja

Wskazać urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania pracownika na terytorium Polski

Wskazać urząd skarbowy właściwy dla nierezydentów w danym województwie, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 565), ustalony na podstawie miejsca zamieszkania lub adresu siedziby płatnika

 

 

PESEL 1111111111 lub 9999999999

 

Od stycznia 2022 roku nie można przesyłać informacji PIT-11 drogą elektroniczną z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999). Krajowa Administracja Skarbowa potwierdziła to w komunikacie pt. "Płatniku, sprawdź, czy wpisałeś prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika", opublikowanym na stronie www.podatki.gov.pl.


Deklaracja PIT-11 jak złożyć

 

Podatnik PIT, który nie jest polskim rezydentem podatkowym, ma kilka możliwości rozliczenia dochodów z umowy o pracę:


 • skorzystanie z usługi Twój e-PIT.

 • złożenie samodzielnie zeznania w formie elektronicznej.

 • sporządzenie zeznania w formie papierowej (wypełnione zeznanie można wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie skarbowym).  

 

Cudzoziemcy osiągający przychody i składający w Polsce zeznanie podatkowe mają prawo, po spełnieniu ustawowych warunków, do korzystania z preferencji, ulg i odliczeń przewidzianych w polskim prawie podatkowym, tak jak polscy obywatele.

 

Jeśli przychody wykazane w PIT-11 są jedynym źródłem dochodu nierezydenta podlegającym opodatkowaniu w Polsce, właściwym formularzem dla niego jest PIT-37. Formularz PIT-36 będzie odpowiedni, jeśli poza przychodami wykazanymi w PIT-11, nierezydent osiąga np. przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej.

 

Twój e-PIT to usługa, w której Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje zeznanie podatkowe na podstawie informacji PIT-11. Usługa jest dostępna w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie www.podatki.gov.pl.

 

Zeznania podatkowe za 2023 r.

 

Pracownik rozliczający się za 2023 r. na formularzu PIT-37 może pozostawić to zeznanie bez zmian do automatycznej akceptacji. Indywidualne zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 r. (jest to równoznaczne z jego złożeniem).

 

Podatnik może także zalogować się do Twój e-PIT i zweryfikować swoje zeznanie PIT-37, które przygotowała dla niego KAS, a następnie:

 

 • zaakceptować je bez wprowadzania zmian.

 • zaakceptować je po wprowadzeniu zmian (np. uzupełnić o ulgi i odliczenia, których nie ma urząd skarbowy).

 • Odrzucić je i rozliczyć się samodzielnie.

 

W przypadku PIT-36 za 2023 r. zeznanie podatkowe nie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 r. Podatnik musi rozliczyć się samodzielnie przez usługę Twój e-PIT lub korzystając z formularza wysyłanego przez internet lub w formie papierowej.

  

Podatnik nie musi odrzucać zeznania udostępnionego w usłudze Twój e-PIT, jeśli zdecyduje się złożyć rozliczenie w inny sposób, np. w formie papierowej.  Jak wspomniano wcześniej, usługa Twój e-PIT to jedna z opcji dokonania rocznego rozliczenia PIT. Podatnik ma również prawo złożyć zeznanie we własnym zakresie, w tym w formie elektronicznej. Można skorzystać z komercyjnego programu, który pozwala na przesyłanie rozliczeń do systemu e-Deklaracje. Interaktywne formularze zeznań podatkowych są również dostępne na stronie www.podatki.gov.pl.

 

Zeznanie podatkowe PIT-11 w formie papierowej

 

Podatnik może również przygotować swoje zeznanie podatkowe w formie papierowej. Wypełniony formularz można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym.

 

Urząd skarbowy właściwy dla nierezydenta


Nierezydenci składają zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Obsługą takich podatników zajmuje się na terenie danego województwa urząd skarbowy wskazany w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 565).


Właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się dla nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej według:

 • miejsca zamieszkania lub adresu siedziby płatnika - gdy pobór podatku następuje przez płatnika, albo

 • miejsca pobytu podatnika - gdy pobór podatku odbywa się bez pośrednictwa płatnika.


Jeżeli właściwości urzędu skarbowego nie można ustalić na podstawie tych kryteriów, pod uwagę bierze się miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy).

 

Umowa o pracę z obywatelem Ukrainy - podsumowanie


Podsumowując, cudzoziemcy pracujący w Polsce muszą rozliczyć się z dochodów uzyskanych na terytorium Polski. W zależności od statusu rezydenta podatkowego, mają różne obowiązki podatkowe. Mogą korzystać z usługi Twój e-PIT lub innych elektronicznych narzędzi, jak również złożyć zeznanie w formie papierowej. Nierezydenci składają swoje zeznania w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zagranicznych, zgodnie z przepisami. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, cudzoziemcy mogą również korzystać z ulg i preferencji podatkowych przewidzianych w polskim prawie.

Kommentare


bottom of page