top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Założenie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce jest możliwe dla każdej osoby pełnoletniej, ponieważ tylko wtedy można w pełni odpowiadać za swoje decyzje biznesowe. Pełnoletniość jest równoznaczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, co oznacza możliwość samodzielnego podejmowania decyzji gospodarczych oraz zawierania umów. Czy każdy może założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą?


Założenie firmy przez osobę niepełnoletnią


W przypadku osób niepełnoletnich, które mają aspiracje do prowadzenia własnego biznesu, sytuacja wygląda nieco inaczej. Ich zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, co wymusza konieczność korzystania z pomocy prawnej ich ustawowych opiekunów – najczęściej są to rodzice. Oznacza to, że wszelkie formalności prawne, takie jak podpisywanie umów czy rejestrowanie działalności, muszą być realizowane przez ich przedstawicieli ustawowych.


Obywatelstwo podczas zakładania firmy


Osoba decydująca się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce nie musi być obywatelem polskim. Prawo polskie umożliwia obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmowanie i prowadzenie działalności na identycznych zasadach jak dla obywateli Polski. Dzięki temu, osoby te mają równy dostęp do polskiego rynku, mogą swobodnie zakładać firmy, korzystać z lokalnych zasobów i uczestniczyć w życiu gospodarczym kraju.


Wykazanie w CEIDG zezwolenia na pobyt w Polsce


Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możliwość założenia firmy w Polsce jest uzależniona od posiadania odpowiedniego tytułu pobytowego. Niezbędne są różne formy zezwoleń na pobyt, takie jak zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy, które może być wydane na przykład na podstawie studiów w Polsce. Te dokumenty legalizują pobyt i działalność gospodarczą obcokrajowca na terytorium Polski, otwierając przed nim możliwości rozwoju osobistego i zawodowego w ramach polskiej gospodarki.


Czym jest działalność gospodarcza?


Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą - działalność gospodarcza, zdefiniowana jako zorganizowana forma zarobkowania, wykonywana w sposób ciągły we własnym imieniu, wymaga od przyszłych przedsiębiorców spełnienia określonych formalności prawnych, aby mogła być prowadzona legalnie na terenie Polski. Osoby zamierzające prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą muszą dokonać rejestracji w CEIDG - on-line lub stacjonarnie w najbliższym Urzędzie Miasta lub Gminy (nie obowiązuje rejonizacja). Jest to krajowy rejestr, który służy do zapisywania danych o przedsiębiorcach, zarówno tych prowadzących własną działalność, jak i tych, którzy decydują się na współpracę w ramach spółki cywilnej. Rejestracja w CEIDG jest kluczowym krokiem, umożliwiającym legalne prowadzenie działalności, w tym również zobowiązującym do odprowadzania należnych podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.


Rejestracja firmy w CEIDG


Prawo polskie przewiduje również możliwość prowadzenia tzw. drobnej działalności gospodarczej, której przychody są niewielkie i nie przekraczają określonych limitów. W takim przypadku osoba prowadząca działalność nie jest zobowiązana do rejestrowania się jako przedsiębiorca w CEIDG. Ta forma działalności jest idealna dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z biznesem na mniejszą skalę, bez dodatkowych formalności i obciążeń finansowych. Jest to również dobra opcja dla osób, które traktują swoją działalność jako dodatkowe źródło dochodu lub eksperymentalny projekt biznesowy – w przypadku usług warto zaznajomić się z przepisami ZUS dla działalności nierejestrowanej.


Jaką formę prowadzenia działalności wybrać


Podejmowanie decyzji o wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności powinno być przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych przedsiębiorcy. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem działalności dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i ewentualnie skonsultować się z doradcą biznesowym czy księgowym, aby uniknąć potencjalnych błędów i komplikacji prawnych. Działalność nierejestrowa, inaczej znana jako drobna działalność zarobkowa, jest opcją dla osób fizycznych, które chcą prowadzić własny biznes, ale na mniejszą skalę i bez konieczności rejestrowania firmy. Tego rodzaju działalność ma charakter nieformalny i jest skierowana do osób rozpoczynających swoją przygodę z przedsiębiorczością lub dla tych, którzy prowadzą bardzo niewielką skalę działalności zarobkowej.


Informacje i warunki, które musisz spełnić, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną: Limit przychodów

miesięczne przychody z działalności nierejestrowanej nie mogą przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Status osoby fizycznej

działalność nierejestrowaną można prowadzić wyłącznie jako osoba fizyczna. Nie dotyczy to firm, spółek ani innych form organizacyjnych.

Wykluczenie spółek cywilnych

jeżeli działalność jest prowadzona w ramach spółki cywilnej, nie kwalifikuje się ona jako działalność nierejestrowana.

Brak działalności regulowanej

jeśli działalność, którą chcesz prowadzić, wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń, licencji lub koncesji (np. działalność w sektorze transportowym, finansowym, medycznym), nie możesz jej prowadzić jako działalność nierejestrowaną.

Brak wcześniejszej działalności gospodarczej

jeśli prowadziłeś jakąkolwiek formę działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy, nie masz możliwości skorzystania z formy działalności nierejestrowanej.

 


Kiedy nie trzeba zakładać działalności gospodarczej w Polsce?


W Polsce istnieją pewne specyficzne wyjątki od ogólnej zasady obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Dotyczą one głównie osób fizycznych prowadzących działalność związaną z rolnictwem. Oto przykłady działalności, które zwolnione są z obowiązku wpisu do CEIDG:


  • Działalność agroturystyczna rolników - rolnicy, którzy oferują usługi agroturystyczne na swoim gospodarstwie, nie muszą rejestrować się jako przedsiębiorcy. Agroturystyka, czyli turystyka na obszarach wiejskich oferująca zakwaterowanie i inne usługi w gospodarstwach rolnych, jest traktowana jako dodatkowa działalność rolnicza, która nie wymaga formalnej rejestracji.

  • Produkcja wina przez rolników - Rolnicy, którzy produkują wino z własnych upraw, również są zwolnieni z obowiązku rejestracji tej działalności. Jest to traktowane jako rozszerzenie tradycyjnej działalności rolniczej, co umożliwia rolnikom przetwarzanie i sprzedaż produkowanego wina bez konieczności formalnego rejestrowania działalności.

  • Rolniczy handel detaliczny - Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, produkowanych i przetworzonych na własnym gospodarstwie rolnym, również nie wymaga rejestracji. To obejmuje zarówno sprzedaż na targowiskach, jak i bezpośrednio z gospodarstwa, co pozwala rolnikom na bezpośredni kontakt z konsumentem i sprzedaż swoich produktów bez dodatkowych formalności.


Przeczytaj również:Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą - podsumowanie


Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce obejmuje różne formy, takie jak jednoosobowa działalność, działalność nierejestrowana dla drobnych przedsiębiorców oraz specjalne wyjątki dla rolników, którzy nie muszą rejestrować swojej działalności agroturystycznej, produkcji wina czy rolniczego handlu detalicznego. Przedsiębiorcy, zarówno polscy, jak i z UE mogą prowadzić działalność na równych zasadach, a obywatele spoza UE potrzebują odpowiedniego tytułu pobytowego. Dla małych przedsiębiorstw o niskich przychodach istnieje możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, która zwalnia z wielu formalności.

Comentarios


bottom of page