top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Jak rozliczyć Adobe Stock?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.), działalność usługowa dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.


Ustalenie PKD do Adobe Stock


Jak rozliczyć Adobe Stock?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze względu na trudności w prawidłowym i bezspornym ustaleniu kodu PKWiU. W naszej opinii, w tym przypadku można uznać, że jest to działalność wytwórcza, do której zastosowanie ma stawka ryczałtu w wysokości 5,5%. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.), działalność usługowa dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z PKWiU.


Interpretacja dotycząca Adobe Stock


W tym przypadku najlepiej zwrócić się o wydanie interpretacji statystycznej do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek o wydanie takiej interpretacji można znaleźć na stronie:Adobe Stock a 5,5% ryczałtu


W przypadku Adobe Stock możemy mieć do czynienia z działalnością wytwórczą, która oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d.). Ryczałt ewidencjonowany wynosi 5,5% przychodu m.in. z tytułu prowadzenia działalności wytwórczej (art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a u.z.p.d.).

 

Jak rozliczyć Adobe Stock? - Prezes GUS, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, opracowuje standardowe klasyfikacje i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi oraz ich interpretacje, stosowane w statystyce, ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości. Klasyfikacje te, w tym PKD, są wprowadzane przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, w tym przypadku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.


PKD na usługi elektroniczne


W PKD nie wskazano bezpośrednio usług elektronicznych, co utrudnia jednoznaczne określenie właściwych kodów PKD dla tych usług. Jednak dla potrzeb podatku VAT, usługi te zostały zdefiniowane. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, do "usług świadczonych drogą elektroniczną" należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, które są zasadniczo zautomatyzowane, wymagają minimalnego udziału człowieka i ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.


Ustawa o VAT obejmuje m.in.:


  1. Dostawy produktów w formie cyfrowej, w tym oprogramowania oraz jego modyfikacji lub nowszych wersji.

  2. Usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryny internetowe.

  3. Usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane przez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę.

  4. Odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, gdzie potencjalni kupujący składają oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur, a strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą automatycznie generowanej poczty elektronicznej.

  5. Pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (np. pakiety obejmujące strony z aktualnymi wiadomościami, informacjami meteorologicznymi, turystycznymi, grami, hostingiem witryn internetowych, dostępem do grup dyskusyjnych itp.).

  6. Usługi wyszczególnione w załączniku I.

 

Przykład


Podatnik zajmuje się profesjonalną fotografią i sprzedaje swoje fotografie za pośrednictwem platformy Adobe Stock. W przypadku sprzedaży fotografii cyfrowych, działalność tę można zaklasyfikować jako "usługi świadczone drogą elektroniczną". Kod PKWiU, który może pasować do tej działalności, to 58.19.30.0 „Usługi w zakresie publikacji obrazów”.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a u.z.p.d., działalność ta może być uznana za działalność wytwórczą, co oznacza, że można zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 5,5%.


Przykład


Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako programista, tworząc aplikacje mobilne na zlecenie klientów oraz sprzedając swoje własne aplikacje poprzez sklepy internetowe (np. Google Play, Apple App Store). Działalność związana z programowaniem aplikacji mobilnych może być zaklasyfikowana pod kodem PKWiU 62.01.11.0 „Usługi związane z oprogramowaniem”. Dla usług związanych z oprogramowaniem, które nie są jednoznacznie przypisane do działalności wytwórczej, może być trudno jednoznacznie określić stawkę ryczałtu. W takiej sytuacji, aby upewnić się co do poprawnej stawki ryczałtu, podatnik powinien zwrócić się o interpretację statystyczną do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

 

Jak rozliczyć Adobe Stock? - podsumowanie

 

W naszej opinii, można uznać, że mamy do czynienia z działalnością wytwórczą, która oznacza działalność prowadzącą do powstania nowych wyrobów, w tym sprzedaż wyrobów własnej produkcji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d., ryczałt ewidencjonowany wynosi 5,5% przychodu m.in. z tytułu prowadzenia działalności wytwórczej (art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a u.z.p.d.). Ostateczną decyzję należy jednak podjąć po uzyskaniu interpretacji statystycznej.

Comments


bottom of page