top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Złożenie sprawozdania likwidacyjnego do KRS

Zgodnie z art. 288  § 1 KSH, po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego, dotyczącego stanu majątkowego firmy na dzień przed podziałem majątku pozostałego po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu roszczeń wierzycieli, likwidatorzy są zobowiązani do publicznego ogłoszenia tego sprawozdania w siedzibie spółki oraz złożenia go do sądu rejestrowego, jednocześnie wnosząc o wykreślenie spółki z rejestru.


Sprawozdanie likwidacyjne


Złożenie sprawozdania likwidacyjnego do KRS

Artykuł 4 pkt 11 KSH precyzuje, że termin "sprawozdanie finansowe" odnosi się do definicji sprawozdań finansowych według obowiązujących przepisów rachunkowości. Dodatkowo, zgodnie z artykułem 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, określony w artykule 12 ust. 2, lub na inny ustalony dzień bilansowy. Według artykułu 12 ust. 2 punkt 2 tej ustawy, księgi rachunkowe zamyka się w dniu zakończenia działalności firmy, w tym w przypadku jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, chyba że postępowanie zostało umorzone.


Zakończenie działalności spółki


Złożenie sprawozdania likwidacyjnego do KRS - gdy spółka kończy działalność, musi zamknąć księgi rachunkowe i przygotować sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości. To sprawozdanie jest zgodne z wymogami tej ustawy. Dodatkowo, zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą być sporządzone zgodnie ze strukturą logiczną i formatem określonym przez Biuletyn Informacji Publicznej, co dotyczy zarówno sprawozdań za rok obrotowy, jak i na koniec działalności firmy.


Przeczytaj również:


Złożenie sprawozdania likwidacyjnego do KRS - podsumowanie


Zgodnie z art. 9a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dokumenty finansowe należy składać do repozytorium dokumentów finansowych w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez KRS. Artykuł 69 ustawy o rachunkowości precyzuje, że kierownik jednostki musi złożyć roczne sprawozdanie finansowe oraz inne wymagane dokumenty do odpowiedniego rejestru sądowego w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania.

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie likwidacyjne, przygotowywane w przypadku zakończenia działalności spółki, nie jest traktowane jako roczne sprawozdanie finansowe i w świetle art. 9a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie musi być składane w repozytorium dokumentów finansowych w KRS.

Comments


bottom of page