top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Sprzedaż w Google Play bez firmy

Jeżeli osoba hobbystycznie tworzy aplikacje na smartfony i udostępnia je na Google Play w wersji płatnej lub darmowej z reklamami, organy podatkowe uznają, że uzyskane z tego przychody, o ile nie prowadzi działalności gospodarczej, zaliczane są do przychodów z praw majątkowych.


Przychody z Google Play


Sprzedaż w Google Play bez firmy

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.), za przychód z praw majątkowych uważa się m.in. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W indywidualnej interpretacji z dnia 23 października 2014 r. (ITPB1/415-843/14/AK), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, że przychód z praw majątkowych może powstać m.in. z tytułu udzielania licencji. O klasyfikacji przychodu do określonego źródła decyduje treść umowy, a nie forma prawna. Jeżeli umowa dotyczy praw autorskich, to uzyskane przychody zalicza się do praw majątkowych, niezależnie od podmiotu zawierającego umowę i momentu jej zawarcia.


Rozliczenie praw autorskich z Google Play


Odnosząc się do definicji takich pojęć jak "twórca", "korzystanie z praw autorskich przez twórców" oraz "utwór", zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, organ podatkowy uznał, że program komputerowy jest przedmiotem prawa autorskiego. Udzielanie licencji na korzystanie z praw majątkowych związanych z takim utworem odbywa się w ramach dozwolonych przez przepisy prawa pól eksploatacji.

Sprzedaż w Google Play bez firmy - zdaniem organu podatkowego, przychody z tytułu korzystania z praw autorskich przez twórców lub artystów wykonawców z praw pokrewnych, albo z rozporządzania tymi prawami, pojawiają się, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, musi istnieć przedmiot praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie, uzyskany przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z tych praw autorskich lub pokrewnych, albo z ich rozporządzaniem, i stanowić wynagrodzenie autorskie lub wykonawcze.


W umowach dotyczących zamawiania utworów, strony powinny wyraźnie określić, że przedmiotem zamówienia jest dobro niematerialne chronione na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Organ podatkowy odniósł się do konkretnego przypadku, w którym programista hobbystycznie napisał aplikację mobilną na telefony komórkowe i udostępnił ją użytkownikom za darmo. W aplikacji umieszczono reklamy z zagranicznej sieci reklamowej, a planowane jest również udostępnienie płatnej wersji aplikacji bez reklam. Sprzedaż aplikacji ma się odbywać za pośrednictwem zagranicznych platform, takich jak Google Play, Samsung Apps, Amazon i App Store.


W niektórych regulaminach tych platform podkreśla się, że to programista jest sprzedawcą, podczas gdy inne platformy dokonują sprzedaży w swoim imieniu, na zasadzie udzielenia licencji przez programistę. W obu przypadkach prawa autorskie do aplikacji pozostają własnością programisty.


Organ podatkowy uznał, że jeżeli działalność zarobkowa podatnika polega na korzystaniu z praw autorskich lub rozporządzaniu nimi, ale nie jest wykonywana w sposób właściwy dla działalności gospodarczej, to uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować jako przychody z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.).


Przykład


Programista, który hobbystycznie tworzy gry mobilne, udostępnia jedną ze swoich gier za darmo na platformie Google Play. W grze wyświetlane są reklamy z sieci reklamowej AdMob. Programista planuje również wypuszczenie płatnej wersji gry bez reklam. Sprzedaż gry odbywa się zarówno przez Google Play, jak i Amazon App Store. W obu przypadkach, prawa autorskie do gry pozostają własnością programisty. Przychody z reklam oraz sprzedaży płatnej wersji gry, nie będąc wykonywane w sposób właściwy dla działalności gospodarczej, kwalifikują się jako przychody z praw majątkowych.


Przykład


Hobbystyczny deweloper tworzy aplikację użytkową, która pomaga w zarządzaniu domowym budżetem, i udostępnia ją za darmo na Samsung Apps, gdzie w aplikacji wyświetlane są reklamy sieci reklamowej. Programista zamierza również udostępnić płatną wersję aplikacji bez reklam na App Store. Regulaminy tych platform stwierdzają, że programista pozostaje właścicielem praw autorskich, a przychody z reklam i sprzedaży płatnej wersji aplikacji, nie będąc wykonywane w sposób właściwy dla działalności gospodarczej, są zaliczane do przychodów z praw majątkowych.


Sprzedaż w Google Play bez firmy – podsumowanie


Organy podatkowe uznają, że przychody z sprzedaży w Google Play zaliczane są do przychodów z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile działalność zarobkowa nie jest wykonywana w sposób właściwy dla działalności gospodarczej. Przychody te wynikają z udzielania licencji na prawa autorskie, które nadal należą do programisty, niezależnie od formy umowy z platformami sprzedażowymi.

Comments


bottom of page