top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Sprzedaż mieszana a kasa fiskalna

Zaktualizowano: 13 lut

Wszystkie płatności od osób prywatnych przyjmuje przelewem i korzystam na tej podstawie ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Jeden klient zapłacił za moje usługi gotówką - czy jedna transakcja gotówką powoduję konieczność instalacji kasy fiskalnej ?


Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.


Przeczytaj również:


Sprzedaż mieszana a kasa fiskalna

Kwestię zwolnień z tego obowiązku reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (zwane dalej rozporządzeniem) określające dwa rodzaje zwolnień:

  • podmiotowe (limit 20 000 zł),

  • przedmiotowe (załącznik do rozporządzenia).

Na podstawie ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.:


- podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;


- podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2021 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.


Jeśli obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy kwotę limitu, zwolnienie to utraci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył ww. limit.


Do limitu 20 000 wlicza się zarówno zapłata otrzymana w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej


Jednocześnie informujemy, że po przekroczeniu ww. limitu, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. będziecie można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dostawy towarów lub świadczenia usług na warunkach określonych w załączniku do rozporządzenia (zwolnienia przedmiotowe).


Sprzedaż mieszana a kasa fiskalna - w załączniku do rozporządzenia wymieniono m.in. następujące zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej:

- w poz. 37 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.


Zatem, do momentu kiedy zostaną spełnione powyższe warunki podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej.


Jeśli wskazane warunki nie będą spełnione (np. podatnik otrzyma zapłatę w formie gotówkowej) a wcześniejsza sprzedaż spowodowała przekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej i od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony upłynęły 2 miesiące – podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania dokonanej sprzedaży na kasie rejestrującej.


W przypadku przekroczenia limitu 20 000 zł zwalniającego podatnika z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przepisy nie wskazują możliwości ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.


 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comments


bottom of page