top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Ryczałt a wspólne rozliczenie małżonków

Czy rozliczając najem prywatny istnieje możliwość rozliczenia wspólnego małżonków jeśli każdy z małżonków osiąga dodatkowo wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ?


Rozliczenie wspólne małżonków na ryczałcie opiera się na ustawie o podatku dochodowym.


Warunki wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

- mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (opodatkowanych) po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód. Wspólne rozliczenie nie ma zastosowania, w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków: 1) stosuje przepisy: a) art. 30c (podatek liniowy) lub b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego - w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń; 2) podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Jeżeli zostają spełnione powyższe warunki przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia się za rok 2021. Osiąganie przychodów z najmu prywatnego nie jest przeszkodą we wspólnym rozliczeniu małżonków. 

Art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz 2647)

Comments


bottom of page