top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

PPK - jak wdrożyć ?

Pracownicze Plany Kapitałowe – zatrudniasz lub planujesz zatrudnić? Ważne informacje.


Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej PPK) to nowa forma zabezpieczenia przyszłych emerytur. Wprowadzenie przepisów PPK zakładało kilka etapów. Od 01 stycznia 2021 r. PPK obejmuje wszystkie podmioty, nawet takie, które zatrudniają jedną osobę (wieku od 18 do 54 lat – pozostali z wyjątkami). Osoby te w ramach zawartych umów np.: umowy zlecenia, umowy o pracę i podlegania pod ubezpieczenia emerytalno-rentowe zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w PPK.


Podsumowując: od 2021 roku zatrudniając chociaż jedną osobę co do której istnieje obowiązek zgłoszenia do składek emerytalno-rentowych w ZUS, powstanie obowiązek założenia PPK. Warto o tym pamiętać, ponieważ pracodawcy, którzy nie wywiążą się z obowiązku dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych, będzie grozić kara grzywny w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Realizację obowiązku tworzenia i prowadzenia programu będzie kontrolować Państwowa Inspekcja Pracy.Nadchodzi ostateczny termin: jak zacząć z PPK?


Pierwszy krok to podpisanie umowy o zarządzanie PPK a następnie umowy o prowadzenie PPK.

- jeśli zatrudniasz mniej niż 20 osób:

a) do 23-04-2021r.: zawierasz umowę o zarządzanie z wybraną instytucją finansową np.: Compensa - jeśli chcesz, aby nasz specjalista dokonał tego zgłoszenia to wypełnij formularz a specjalista skontaktuje się w sprawie PPK. Na stronie Ministerstwa można zapoznać się z innymi instytucjami, które ustawową są uprawnione do prowadzenia PPK.

b) do 10-05-2021r.: zawierasz umowę o prowadzenie PPK: po upoważnieniu kadry NEX do prowadzenia PPK nasze biuro będzie sporządzać i przesyłać podsumowania wymaganych do zapłaty wpłat oraz raportować do wybranej instytucji finansowej. Umowa o prowadzenie to nic innego jak wprowadzenie danych pracownika, do systemu który udostępnia dana instytucja finansowa jak np.: Compensa.


Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe

Uwaga: To oznacza, że niezależnie od tego, czy pracownik został zapisany do PPK przez pracodawcę, czy też jego pracodawca nie zapisał go w terminie do PPK, w związku z czym z mocy prawa, na podstawie art. 17 ustawy o PPK, osoba ta stała się uczestnikiem PPK – od jej wynagrodzenia należy dokonywać wpłat do PPK.


Uwaga: ważnym terminem jest sam moment zawarcia umowy o prowadzenie PPK (nie mylić z umową o zarządzanie). Ponieważ od każdej wypłaty dokonanej po zawarciu umowy o prowadzenie PPK należy opłacić PPK. Czyli jeśli pracodawca za szybko wprowadzi umowy o prowadzenie PPK do systemu, w którym zawarł umorzę o zarządzanie, to będzie zobowiązany rozliczać PPK stosownie szybciej.Ile to kosztuje?


- ciężar PPK ponosi pracownik, państwo i pracodawca

- co do zasady pracownik finansuje 2% wynagrodzenia brutto, państwo daje rocznie 240 zł (czyli 20 zł miesięcznie), pracodawca 1,5%.


Uwaga: warto pracowników poinformować, że wynagrodzenie netto będzie mniejsze, ponieważ pracownik finansuje swoją część (2%) PPK z wynagrodzenia brutto. 

Przykład: pracownik zatrudniony na kwotę minimalną w 2021r. czyli 2800 zł brutto (minimalna stawka pełnego etatu na 2021r.)


Pracownik: 2800 zł x 2% = 56 zł

Pracodawca: 2800 x1,5% = 42 zł

+ bonus od państwa 20 zł.

W uproszczeniu 56+42+20 = 118 zł trafi konto przyszłej emerytury pracownika. (co ważne miesięcznie).

Jest to oczywiście obliczenie w dużym uproszczeniu natomiast nadaje obraz możliwych do uzyskania korzyści. W ten sposób można orientacyjnie obliczyć ewentualne korzyści.


 


Kiedy wpłacamy:


Przykład: Jeśli wynagrodzenie za styczeń 2020 roku zostało wypłacone w styczniu 2020 roku, to do 15 lutego należy dokonać wpłat do PPK, z oznaczeniem: 1 (styczeń). Jeśli natomiast wynagrodzenie za styczeń zostało wypłacone 10 lutego (z tzw. przesunięciem), to do 15 marca pracodawca dokona wpłat do PPK z opisem 2 (luty).Wyjątki od obowiązku prowadzenia PPKUstawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje wyjątki od obowiązku utworzenia PPK. Programu nie musi wprowadzać:


- mikroprzedsiębiorca (czyli firma zatrudniająca mniej niż 10 osób), w sytuacji, gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Czyli każdy pracownik musi być świadomy z czego rezygnuje i na odpowiednim druku złoży pracodawcy stosowne potwierdzenie.

- pracodawca, u którego w dniu objęcia go przepisami ustawy funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami min. 3,5 % oraz udziałem pracowniczym min. 25 %.


Rezygnacja z PPK


Przepisy ustawy o PPK mają dobrowolny charakter. Pracownicy są automatycznie do niego zapisywani, mają możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK odpowiednio deklarując rezygnacje. Deklarację rezygnacji składa się do pracodawcy, który zgłasza właściwej instytucji finansowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia tej deklaracji przez pracownika.


- Rezygnacja obowiązuje już w miesiącu jej złożenia, a składki już pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.


- Pracownik rezygnując z udziału w PKK, w każdym momencie ma możliwość ponownego przystąpienia do PPK.


Pracownik, który nie chce brać udziału w tym programie, musi złożyć stosowną deklarację o rezygnacji co 4 lata. Przepisy ustawy stanowią, że co 4 lata pracownik będzie ponownie zapisywany do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych).


Szereg obowiązków:


Można wyobrazić sobie skalę nowych zadań wynikających z konieczności obsługi PPK. Oprócz umowy o zarządzanie i prowadzenie można wyróżnić szereg innych obowiązków jak:

- ewidencja uczestników programu

- wysyłka danych oraz aktualizacja wszystkich zmiennych danych pracowników,

- odbieranie i przetwarzanie danych o zgłoszeniach i wyrejestrowaniach z systemu,

- raportowanie zmian w wysokości naliczanych składek,

- raportowanie o wysokości naliczonych składkach do wybranych instytucji finansowych,

- wpłaty do PPK trzeba wykazywać w raportach ZUS RCA,

- korekty wynagrodzeń korygujemy również w PPK.


Pełny komplet dokumentacji ustawowej związanej z PPK dostępny jest na stronie : https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.htmlAdam Bartusiak

adam@nex.katowice.plComentários


bottom of page