top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Kasa fiskalna taxi BOLT UBER


Zamierzasz wynajmować samochody osobom fizycznym a  samochody będą służyć do świadczenia usług transportowych (Bolt, Uber)? Sprawdź co się stanie, jeśli faktury opłaca podmiot trzeci (Udriver) na podstawie przygotowanego zestawienia przez spółkę wynajmującą.


Kasa fiskalna w TAXI a najem


Kasa fiskalna taxi BOLT UBER

Usługi taksówek są wyłączone ze zwolnień z ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z najmem samochodów, a nie ze świadczeniem usług taksówek, to spółka może zastosować zwolnienie wynikające z poz. 37 załącznika również w przypadku gdy zapłata za usługę zostanie dokonana przelewem przez inną osobę, niebędącą najemcą gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, będzie podlegała zwolnieniu z ewidencji za pośrednictwem kasy rejestrującej. Z przepisów nie wynika bowiem warunek, że zapłata musi być dokonana przez nabywcę, ale że ma być odpowiednio udokumentowana.


Obowiązek kasy fiskalnej w TAXI


Kasa fiskalna taxi BOLT UBER - zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – wprowadzono w określonych przypadkach zwolnienia od obowiązku posiadania kasy.


W szczególności zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.:


  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2021 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2 r.z.k.r.).


Ponadto, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia (§ 2 ust. 1 r.z.k.r.). Powyższe przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie:


  • zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe - do 20000 zł) i zwolnienia dla konkretnych czynności (zwolnienia przedmiotowe – wymienione w załączniku). W poz. 37 załącznika do r.z.k.r., wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. b) r.z.k.r., zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.


Do grupowania 49.32.11.0 zalicza się:


  • usługi taksówek osobowych, polegające na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,

  • rezerwację usług w tym zakresie,

  • przewozy wahadłowe do i z portu lotniczego, pozarozkładowe.


Tym samym, należy przyjąć, że usługi taksówek są wyłączone ze zwolnień z ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej.


Kasa fiskalna taxi, BOLT, UBER - podsumowanie


Jeżeli występuje najmem samochodów, a nie ze świadczeniem usług taksówek, to spółka może zastosować zwolnienie wynikające z poz. 37 załącznika również w przypadku gdy zapłata za usługę zostanie dokonana przelewem przez inną osobę, niebędącą najemcą gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, będzie podlegała zwolnieniu z ewidencji za pośrednictwem kasy rejestrującej. Z przepisów nie wynika bowiem warunek, że zapłata musi być dokonana przez nabywcę, ale że ma być odpowiednio udokumentowana.

Komentarze


bottom of page