top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Wydatki w okresie zawieszenia działalności w związku z COVID (książka przychodów i rozchodów)Zawieszając działalność gospodarczą podatnicy w wielu przypadkach są zobowiązani regulować swoje zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej oraz wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Co do zasady, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym, w przypadku kosztów długoterminowych, które powstały na gruncie zdarzeń mających miejsce przed zawieszeniem działalności gospodarczej, podatnicy będą zobowiązania do ich regulowania. Podatnicy będą zobowiązani również regulować bieżące zobowiązania natomiast rozpatrując możliwość ujęcia tych wydatków w kosztach podatkowych o których mowa w art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie każdy nawet prawidłowo udokumentowany wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów. Rozliczenie wydatków bieżących powstałych w okresie zawieszenia co do zasady, świadczy o wykonywaniu działalności gospodarczej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kosztów wynikających z umów długoterminowych np.: leasing, najem biura (zawartych przed okresem zawieszenia), gdyż zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 2 Ustawy - Prawo przedsiębiorców - tego typu wydatki przedsiębiorca jest zobowiązany regulować oraz może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i rozliczyć w podatkowej książce przychodów i rozchodów - zasady uznawania wydatku za koszt uzyskania przychodów muszą być zgodne z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

8) może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629).Adam Bartusiak

adam@nex.katowice.pl


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 2123)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292)

Comentarios


bottom of page