top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Ulga IKZE

Ulga IKZE w rozliczeniu rocznym


Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o IKZE mogą być odliczone:

- od dochodu przez podatników rozliczających się według skali podatkowej,

- od dochodu przez podatników płacących podatek od dochodów z działalności gospodarczej w formie 19% podatku liniowego,

- od przychodu przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.


Zatem, odliczenia wpłat na IKZE dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/O.



Roczny limit wpłat na IKZE w 2022 r. nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: • 1,2-krotności lub • 1,8-krotności – w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Maksymalny limit wpłat na IKZE w 2022 r. wynosi:

• 7106,40 zł lub • 10659,60 zł - dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zatem wpłaty na IKZE mogą być odliczone od dochodu przez podatnika według powyższych zasad.

Dokumentowanie wydatków

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje sposobu dokumentowania poniesionych wydatków, ale z koniecznością potwierdzenia tego faktu winien liczyć się podatnik, skoro zgodnie z przepisami zamierza dokonać odliczenia. Natomiast organ podatkowy uprawniony jest żądać od podatników przedłożenia dokumentów z których będzie wynikało, kiedy i przez kogo wydatki zostały poniesione.

Jednocześnie z przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Moc dowodową posiadają wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość poniesionego kosztu. Jednakże, ocena czy poniesiony koszt jest wiarygodnie udokumentowany wymaga indywidualnej analizy, której dokonuje organ podatkowy w ramach podejmowanych czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Należy dodać, że nie ma obowiązku dołączania dodatkowych dokumentów do rocznego zeznania podatkowego np. PIT-37.




Nota prawna:

NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

コメント


bottom of page