top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Ulga dla rodzin 4+

Zgłosił się do nas klient z zapytaniem o sposób wykazania w zeznaniu rocznym ulgi dla rodzin 4+. Poniżej przedstawiamy co ustaliliśmy. 

Klient prowadzący działalność gospodarczą zamierza zmienić formę opodatkowania podatkiem liniowym na zasady ogólne. Planuje rozliczyć się z żoną oraz 4 dzieci. Przychód żony z tytułu umowy o pracę nie przekroczy 85 528 zł. Przychód męża z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczy 85 528 zł. Każdy z rodziców korzysta z kwoty wolnej od podatku tj. 30 000 zł. W związku z tym, pojawiły się następujące pytania:


1. Jeśli przychód męża prowadzącego działalność gospodarczą (wyłącznie działalność gospodarczą) przekroczył 85 528 zł to całość przychodu będzie opodatkowana bez możliwość uwzględniania ulgi w zeznaniu rocznym ?

2. Jeśli przychody żony (na etacie - wyłącznie na etacie) nie przekroczyły 85 528 zł to jak odnieść kwotę przychodu żony do dochodu męża z tytułu prowadzonej działalności, gdy dochody męża to około 270 000 zł? W tym przypadku uwzględniamy łączny dochód małżonków w celu obliczenia podatku z tym, że przychody żony nie były opodatkowane w zakładzie pracy już na etapie wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia?


Wykazanie ulgi 4+


Na potrzeby tej sprawy uwzględniamy 2 formy opodatkowania :


- forma opodatkowania na zasadach ogólnych ( skala podatkowa 12% /32 % )


Rozliczenie w tej formie przewiduje : kwotę wolną od podatku 30 000 zł, podwyższenie kwoty II progu podatkowego do kwoty 120 000 zł ( z obecnych 85 tyś ). Dodatkowo Polski Ład wprowadził konieczność opłacania składki zdrowotnej w wysokości 9 % od dochodu . Jednakże tej składki nie będzie można odliczyć od podatku ( na obecnych zasadach ). Wybór tej formy opodatkowania umożliwia rozliczanie wspólne z małżonkiem czy też skorzystanie z ulg np. na dzieci.


-podatek liniowy


W przypadku wyboru opodatkowania w formie podatku liniowego opodatkowany jest dochód (przychód- koszty ) z tym , że stawka podatku pozostaje taka sama niezależnie od osiągniętego dochodu tj. 19 %.

W tym przypadku Polski Ład zakłada stawkę zdrowotną na poziomie 4,9 % od dochodu

( której również nie będzie można odliczyć od podatku w deklaracji rocznej ).

Ta forma pozostaje opłacalna jeśli osiąga się przychody przekraczające II próg (czyli 120 tyś ).

W przypadku wyboru tej formy opodatkowania nie obowiązuje kwota wolna od podatku tj. 30 000 zł.PIT-0 dla rodzin 4+ to rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. To rozwiązanie dla wszystkich – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.


Kwota wolna od podatku ulg dla rodzin 4+


Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic na skali ( nie w przypadku podatku liniowego ) będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł (należy uwzględnić nowości wprowadzane polskim ładem 2.0). Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić około 231 056 zł.Wniosek o spełnianiu warunków do zastosowania ulgi składamy do pracodawcy, u którego jesteśmy zatrudnieni. To on w imieniu pracownika odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku przedsiębiorców składamy go u księgowego, który prowadzi naszą KPiR. Można oczywiście skorzystać z ulgi na etapie wpłacania zaliczek na podatek ( w trakcie roku ) , bądź też rozliczyć go w deklaracji rocznej .


Zasady ogólne a ulga dla rodzin 4+


W rozliczeniu rocznym zaś podatnikowi będzie przysługiwać pełna kwota wolna w wysokości 30.000 zł. W efekcie podatnicy korzystający z omawianych zwolnień będą mieli:


1) zwolnione od podatku 85.528 zł w ramach zerowego PIT (odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153, 154 u.p.d.o.f.),


2) zwolnione od podatku kolejne 30.000 zł (narastająco 115.528 zł) w ramach kwoty wolnej od podatku,


3) opodatkowane kwoty powyżej 115.528 zł.


Podatek liniowy a ulga dla rodzin 4+


W efekcie podatnicy korzystający z omawianych zwolnień będą mieli:


1) zwolnione od podatku 85.528 zł w ramach zerowego PIT (odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153, 154 u.p.d.o.f.),


3) opodatkowane kwoty powyżej 85 528 zł.


Rozliczając więc się na zasadach ogólnych mąż zyskuje wspomnianą kwotę wolną od podatku 30 000 zł , której nie może uwzględnić przy rozliczeniu podatkiem liniowym .

Przy wspólnym rozliczeniu na zasadach ogólnych opodatkowaniu będzie podlegać tylko przychód powyżej kwoty : 231 056 zł.


Problemy w stosowaniu ulgi dla rodzin 4+


Rozliczając więc się na zasadach ogólnych mąż zyskuje wspomnianą kwotę wolną od podatku 30 000 zł , której nie może uwzględnić przy rozliczeniu podatkiem liniowym .

Przy wspólnym rozliczeniu na zasadach ogólnych opodatkowaniu będzie podlegać tylko przychód powyżej kwoty : 231 056 zł.


- Jeśli kwota 85528 zł to kwota przychodu a kwota 30000 zł to kwota dochodu, to kwota 231056 zł jest połączeniem dochodu z przychodem ? Jak to odnosić do obliczenia podatku ?

Do tej pory w deklaracjach i na potrzeby wyliczenia podatku dochodowego stosowało się dochód jako podstawę opodatkowania. W tym przypadku jeśli łącznie małżonkowie będą mieć powyżej 231056 dochodu (przychodu?), to płacą podatek jako 32% z tytułu przekroczenia skali podatkowej ?


Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy PIT :


Art. 21. [Zwolnienia przedmiotowe]

1. Wolne od podatku dochodowego są:

153) przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44-48;


Z powyższego brzmienia definitywnie wynika , iż mowa o przychodzie nie zaś o dochodzie.


Co do kwoty 30 000 to jest to z kolei kwota wolna od opodatkowania (więc przy osiągnięciu dochodu w tej wysokości Podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku ).


Z powyższych kwot wynika więc pewne uproszczenie , że Podatnik zyskuje te 30 000 i jeszcze nie ma opodatkowanego przychodu w wysokości 85 528 zł – stąd łączna suma .


Jakie wątpliwości pozostają ?


- 30 000 to jest to z kolei kwota wolna od opodatkowania ( więc przy osiągnieciu dochodu w tej wysokości Podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku ).

Z powyższych kwot wynika więc pewne uproszczenie , że Podatnik zyskuje te 30 000 i jeszcze nie ma opodatkowanego przychodu w wysokości 85 528 zł – stąd łączna suma


Wniosek o zastosowanie ulgi 4+

Małżonkowie na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym mogą być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (podlegających opodatkowaniu) po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód ( 30 000 zł x 2 ). W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Zatem sumując dochody w zeznaniu rocznym przed odjęciem 30 000 zł na każdego małżonka, przy wyliczaniu podatku nie bierze się pod uwagę przychodów zwolnionych objętych ulgą do wysokości 85 528 zł. W takim przypadku sumując dochody, nie bierzemy pod uwagę dochodów żony która nie przekroczyła 85528 zł?"W praktycznym rozliczeniu deklaracji będzie to już inaczej wyglądało. I tak zgadza się każde z małżonków korzysta z kwoty wolnej od podatku. Czyli do momentu osiągnięcia tego dochodu nie płaci podatku. Przy obliczaniu jednak zaliczek na podatek i w deklaracji rocznej wylicza się to z poniższego wzoru :


Dochód – 30 000 zł

Podatek do zapłaty : 12 % x 30 000 zł – 3600zł = 3600 zł –3600 zł = 0 zł


Natomiast tak aby łatwiej było to zrozumieć należy przyjąć że każdy Podatnik , który zarobi do 30 000 zł nie płaci podatku.

Kolejno kwestia zastosowania ulgi – tutaj mowa o przychodzie do 85 528 zł – która jest zwolniona z opodatkowania. Jak wspomniano żona podatnika zarabia poniżej tej kwoty , ale i tak kwota ta w deklaracji będzie wykazywana . Wykazywane będą w deklaracjach wszystkie kwoty , tylko będzie odrębna pozycja w której będzie wykazywać się zwolniony z opodatkowania przychód. Żona podatnika nie zapłaci żadnego podatku, podatnik zaś tylko od przychodu powyżej 85 528 zł.

W kolejnym etapie przy wyliczaniu już podatku ujmie się kwotę wolną od podatku ( według wzoru obliczonego powyżej ).

Comentarios


bottom of page