top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Sprzedaż nieruchomości z wyposażeniem a kasa fiskalna

Sprzedaż nieruchomości wraz z wyposażeniem może częściowo podlegać obowiązkowi rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej przedstawiamy szczegóły, uwzględniając odpowiednie przepisy wykonawcze.

Sprzedaż nieruchomości z wyposażeniem a kasa fiskalna

Kiedy obowiązuje kasa fiskalna?


Art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług


Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów końcowych, w tym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Oznacza to, że sprzedaż towarów, takich jak wyposażenie mieszkania, musi być rejestrowana w ten sposób, aby zapewnić prawidłowe i zgodne z prawem rozliczanie podatku należnego.


Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej


Sprzedaż nieruchomości z wyposażeniem a kasa fiskalna - w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadzono zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W szczególności, podatnicy mogą być zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, jeśli spełniają określone warunki.


Zwolnienia z obowiązku wprowadzenia kasy fiskalnej


Rozporządzenie przewiduje dwa główne typy zwolnień: podmiotowe i przedmiotowe.


Zwolnienie podmiotowe

Podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.


Podatnicy rozpoczynający w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.


Podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2023 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł

Zwolnienia przedmiotowe


Przykłady zwolnień z obowiązku kasy fiskalnej


Dostawa nieruchomości (poz. 35 załącznika do rozporządzenia):


Jeśli mamy do czynienia z dostawą nieruchomości, taka transakcja jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.


Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (poz. 36 załącznika do rozporządzenia):


Dostawa towarów, jeśli odbywa się w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) i zapłata za tę dostawę odbywa się w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (na rachunek podatnika), również jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (w tym dane nabywcy, jego adres).


Ważne: należy zwrócić uwagę na określenie "towary" i "w systemie wysyłkowym"

Trwałe i nietrwałe elementy wyposażenia


W przypadku sprzedaży wyposażenia mieszkania należy ustalić, czy dane elementy wyposażenia są trwale związane z budynkiem, czy też mogą być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości.


Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.):

Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Dalej, art. 47 § 2 k.c. precyzuje:

Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Natomiast art. 47 § 3 k.c. stanowi:

Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Zgodnie z art. 51 § 1 k.c., przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną (art. 51 § 3 k.c.).

Elementy wyposażenia, które są trwale związane z budynkiem, stanowią jego część składową i są nierozerwalnie związane z nieruchomością.


Z tego powodu nie można ich sprzedać oddzielnie od nieruchomości. Jednakże, elementy wyposażenia, które mogą być odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości, są traktowane jako odrębne towary i muszą być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej.


Przekroczenie limitu 20.000 zł a kasa fiskalna


Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego, których obrót przekroczy kwotę 20.000 zł, tracą prawo do zwolnienia po upływie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym przekroczyli ten limit.


Zgodnie z § 5 ust. 1 r.z.k.r.:

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20.000 zł.

Oznacza to, że po upływie dwóch miesięcy od przekroczenia limitu 20.000 zł zwolnienie podmiotowe przestaje obowiązywać, a każda kolejna sprzedaż, która nie podlega zwolnieniu przedmiotowemu, musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.


Ważne: przekroczenie ustawowych terminów do instalacji kasy fiskalnej może pozbawić prawa do odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej.


Przykład


Podatnik sprzedaje meble kuchenne na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Meble te mogą być odłączone od ścian i przeniesione bez uszkodzenia do innych nieruchomości dodatkowo nie są to "meble na wymiar". W takim przypadku sprzedaż tych mebli musi być zarejestrowana za pomocą kasy rejestrującej, jeśli obrót podatnika przekroczył limit 20.000 zł lub jeśli podatnik nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.


Przykład


Podatnik instaluje zintegrowany system ogrzewania w mieszkaniu osoby fizycznej. System ten jest trwale związany z budynkiem i nie może być odłączony bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości. Taki system stanowi część składową nieruchomości, więc jego sprzedaż może być zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, jeśli jest traktowana jako dostawa nieruchomości zgodnie z poz. 35 załącznika do rozporządzenia.


Przykład


Podatnik sprzedaje zestaw oświetlenia, który nie jest trwale związany z budynkiem i może być łatwo przeniesiony bez uszkodzenia. W takim przypadku sprzedaż tego zestawu musi być zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej, zgodnie z przepisami o ewidencjonowaniu obrotu.


Sprzedaż nieruchomości z wyposażeniem a kasa fiskalna - podsumowanie


Sprzedaż wyposażenia mieszkania może podlegać obowiązkowi ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów przewidują obowiązek ewidencjonowania sprzedaży dla podatników sprzedających towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Zwolnienia z tego obowiązku mogą dotyczyć zarówno określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe), jak i konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).


Należy ustalić, czy elementy wyposażenia są trwale związane z budynkiem. Elementy, które mogą być odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany, traktowane są jako odrębne towary i muszą być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej.

Comments


bottom of page