top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo akcyjna jest spółką osobową. Co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli za zobowiązania spółki - wspólnik ten nazywany jest komplementariuszem. Oprócz komplementariusza w przypadku spółki komandytowo- akcyjnej mamy do czynienia z akcjonariuszem (akcjonariuszami).


Komplementariusz - jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki oraz reprezentację na zewnątrz.


Akcjonariusz - nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Akcjonariusz wnosi wkład na akcję natomiast nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich czy samej spółki - za zobowiązania.


Spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody uzyskiwane przez S.K.A. podlegają opodatkowaniu:

1 poziom: spółka jest zobowiązana do określania wysokości uzyskiwanych dochodów (strat) zgodnie z przepisami CIT. Tym samym spółka zobowiązana jest do obliczania i zapłaty zaliczek na podatek CIT w trakcie roku oraz corocznego rozliczania należnego podatku CIT (składania zeznania rocznego CIT).

2 poziom: opodatkowanie komplementariusza zryczałtowanym podatkiem dochodowym- w tym przypadku zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu posiadanych udziałów najpierw pomniejszamy o zapłacony już przez spółkę CIT (w proporcji do posiadanych udziałów) a następnie wykazujemy podatek dochodowy właściwy - należny a komplementariusza.


* powyższe etapy opodatkowania dotyczą komplementariusz będącego podatnikiem PIT i CIT.


Rozliczenie podatku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Akcjonariusz rozlicza się według zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast w tym przypadku rozróżniamy akcjonariusza który jest podatnikiem CIT i takiego, który jest osobą fizyczną:

Akcjonariusz podatnik CIT: może zastosować zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 (UPDOP).

Akcjonariusz osoba fizyczna: nie korzysta ze zwolnień z opodatkowania - można uznać, że akcjonariusz będzie podwójnie opodatkowany (na poziomie CIT samej spółki a następnie zryczałtowane opodatkowanie akcjonariusza).


Moment powstania przychodu komplementariusza i akcjonariusza

Akcjonariusz i komplementariusz rozpozna przychód w momencie jego faktycznego uzyskania. Za faktyczne uzyskanie przychodu uznaje się moment jego wypłaty na rzecz udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej.


Forma zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej

Dokonując wypłaty udziału w zysku, spółka zobowiązana jest do pobrania w dniu wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazania tego podatku właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Czyli akcjonariusz i komplementariusz nie jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej ponieważ odpowiedniego naliczenia i pobrania podatku dokonała już spółka - była do tego zobowiązana - zatem otrzymany wpływ od spółki traktuje się de facto jako wypłatę netto.
Comentários


bottom of page