top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
IMG_6038_edited_edited.jpg

Remont środka trwałego

Zaktualizowano: 30 kwi 2023

Firma JDG zakupiła używany lokal który aktualnie wymaga gruntownego remontu więc nie jest użytkowany - czy w takim przypadku zakup takiego lokalu powinien zostać ujęty w środkach trwałych firmy ?


Remont środka trwałego

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawo o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwane środkami trwałymi.


Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały zastał wprowadzony do ewidencji środków trwałych (spełnił definicję środka trwałego).


Remont środka trwałego - koszty związane z remontem lokalu poniesione przed oddaniem do używania zwiększają wartość początkowa i poprzez odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu.

Skoro remont lokalu (budynku) został przeprowadzony przed oddaniem go do używania (jest niezbędny aby uznać ten lokal (budynek) za kompletny i zdatny do użytku), to wydatki z nim związane powinny zwiększać wartość początkowa środka trwałego.

Rozpoczęcie amortyzacji powinno nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu w którym oddano lokal do używania .


Od 2023 roku budynki i lokale mieszkalne nie podlegają amortyzacji na gruncie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast zmiana przepisów nie obejmuje lokali usługowych.

Zatem lokale niemieszkalne mogą być amortyzowane na dotychczasowych zasadach.


 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej

bottom of page