Istotne zmiany podatkowe
1. „Biała lista” podatników VAT.

2. Rozszerzenie odpowiedzialności nabywcy za VAT niezapłacony przez

sprzedawcę.

3. Ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych.

4. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności już od 1 września

2019r.


1.1. "Biała lista" podatników VAT


Nowelizacja ustawy o VAT polega na połączeniu w jeden wykaz dotychczasowych

dwóch rejestrów podatników VAT, tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik

urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako

podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została

przywrócona. Nowy wykaz zostanie ponadto rozszerzony o podmioty zarejestrowane

jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników czynnych i zwolnionych z

VAT. W ten sposób powstanie tzw. "biała lista", zawierająca pełne dane o podatnikach

VAT. Nowy wykaz podatników VAT zostanie udostępniony przez Szefa KAS w dniu 1

września 2019 r.


Biała lista podatników VAT będzie zawierała:

1. Firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,

2. NIP podmiotu, jeżeli został przyznany,

3. status podmiotu:

3.1. w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z

rejestru jako podatnika VAT,

3.2. zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w

tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,

4. numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,

5. numer PESEL, o ile podmiot posiada,

6. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,

7. adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

8. adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w

przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do

osoby fizycznej,

9. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do

reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery

PESEL,

10. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery

PESEL,

11. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub PESEL,

12. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia

zarejestrowania jako podatnika VAT,

13. podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz

przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

14. numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej

kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w

związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w

zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy

wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.


Wykaz podatników VAT będzie prowadzony w sposób umożliwiający sprawdzenie,

czy podmiot znajduje się w nim na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w

okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego

podmiotu będą udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o

których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 1-3 ustawy o VAT (tj. nazwy lub imienia i nazwiska,

NIP, REGON i statusu), które będą udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Dane zawarte w wykazie będą aktualizowane na bieżąco, tj. w dni robocze, raz na

dobę. Wykaz będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie