top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

e-Czynny żal

•Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji.

•Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną od 5 października 2021 r. pozostaje skuteczne.

•Wolą ustawodawcy było, aby określenie „na piśmie” dotyczyło zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej.


 


5 października 2021 r. art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego uzyskał nowe brzmienie. Mowa tutaj o przepisie dotyczącym składania czynnego żalu przez osobę, która dopuściła się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Aktualne brzmienie: „Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”.

Poprzednia treść art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (KKS) czyli sformułowanie „na piśmie” budziło wątpliwości, możliwości doręczenia czynnego żalu drogą elektroniczną.

Nowe brzmienie art. 16 § 4 KKS uwzględnia doręczenia elektroniczne. Zmiana ta ma charakter bardziej dostosowania - nie zmienia treści merytorycznej. Od 5 października 2021 r., złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną jest prawnie unormowane.

Uzasadnienie do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych wskazuje, że zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii - polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” - miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną.

Należy zwrócić uwagę, że pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem odręcznym. Natomiast dokumenty w postaci elektronicznej - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Źródło: Ministerstwo Finansów

Commentaires


bottom of page