top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Instytucja spółki komandytowej i sposób na ograniczenie odpowiedzialności w spółce komandytowej

Optymalizacja podatkowa.Ustawa z dnia 15 września 2000r., Kodeks spółek handlowych, zawiera treści dotyczące tworzenia, wyboru organizacji, ogółu funkcjonowania spółek oraz wszelkiego rodzaju transformacji spółek handlowych. Spółki prawa handlowego w swym zakresie obejmują spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo- akcyjną, spółkę z o.o. i akcyjną zwane spółkami handlowymi natomiast do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo- akcyjną oraz spółkę partnerską. Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółka komandytowa nie jest odrębnym podatnikiem, podatek od dochodów spółki komandytowej rozliczają jej wspólnicy. Jeżeli są osobami fizycznymi uwzględniają przychody i koszty spółki komandytowej w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a jeżeli są osobami prawnymi – w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, przychody wspólnika z tytułu udziału w tej spółce, które określa art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, są uznawane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. We wspomnianym art. 8 ust. 1 ustawy o PIT ustawodawca wskazuje, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną należy określać proporcjonalnie do posiadanych przez każdego podatnika udziałów. Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku.


 


Powyższe zasady stosowane są odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Niezależenie od wybranej formy opodatkowania należy pamiętać, iż dochody wypracowane przez spółkę komandytową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinny być przez jej wspólników opodatkowane na bieżąco w ciągu roku podatkowego, proporcjonalnie do posiadanych przez wspólników udziałów w spółce. Taki sposób rozliczania znajduje oparcie w stanowiskach organów podatkowych (por. interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14.10.2016 r., nr IPPB4/4511-966/16-4/GF).

Przekształcenie w spółkę komandytową daje wspólnikom innych spółek prawa handlowego bądź osobom prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej wiele nowych możliwości, które oferuje jedynie spółka komandytowa. Optymalizacja dotyczy:

- ograniczenia odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy do wysokości sumy komandytowej. Zakres odpowiedzialności komplementariusza jest taki jak w przypadku wspólnika spółki jawnej. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, całym swoim majątkiem. Rozwiązanie to ma stanowić zabezpieczenie interesów wierzycieli i wynika z tego, że spółka komandytowa nie ma ustawowo wymaganego minimalnego poziomu kapitału, którego pokrycie byłoby zapewnione przez obowiązkowo wniesiony do spółki majątek. Zgodnie z art. 102 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zw. KSH) co najmniej jeden wspólnik spółki komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza)

Comments


bottom of page